Ukončené programy

V roku 2019 sme oslávili dvadsať rokov svojej existencie. Je to ozaj kus života, energie, času, ktorý sme sa vždy snažili usilovne pretaviť do pomoci. Do snahy formovať zodpovednú a ohľaduplnú spoločnosť. Pomáhali sme spolu s aktívnymi ľuďmi, mimovládnymi organizáciami, iniciatívami, školami či samosprávami. Snažili sme sa inšpirovať ostatných a motivovať ich urobiť Slovensko lepším miestom na život.

Tak ako sa vyvíjal svet okolo nás, snažili sme sa citlivo reagovať na potreby spoločnosti, čo sa prejavovalo v zmenách našich programových priorít či obsahu grantových programov. Niektoré z nich sme v čase ukončili. Tu nájdete ich prehľad.

Digitálne zručnosti

Grantový program Školy pre budúcnosť bol prvýkrát otvorený v roku 2003 s cieľom podporiť pozitívne trendy vo vzdelávacom systéme, ktoré umožnia deťom rozvíjať ich talent a zručnosti, aby sa tak ľahšie uplatnili v globálnom prostredí.

Neskôr sme začali realizovať program e-Školy pre budúcnosť určený pre inovatívne projekty na školách zameraných na rozvoj digitálnych zručností.
Prostredníctvom programu Štipendium pre znevýhodených sme sa snažili pomôcť pri štúdiu zdravotne znevýhodneným študentom stredných a vysokých škôl, aby sa mohli integrovať medzi zdravých rovesníkov, realizovať sa, rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti a meniť tak kvalitu svojho života, nájsť si uplatnenie v budúcnosti.
Na podporu talentovaných študentov stredných a vysokých škôl, ktorí dosahujú v rámci svojho štúdia vynikajúce výsledky a chcú napredovať v rámci svojho štúdia sa zameriaval grantový program Šanca pre talenty.
V roku 2011 sme otvorili tretí a zároveň posledný ročník programu Otvorená výzva pre mimovládne organizácie v oblasti vzdelávania s cieľom podporiť tie organizácie, ktoré prispievajú k premene tradičnej školy na modernú.

V roku 2020 sme prijali nový strategický prístup a pôvodnú oblasť Digitálna gramotnosť sme premenovali na Digitálne zručnosti, aj vďaka našim partnerským organizáciam.

Aktívna komunita

Cieľom grantového programu Šanca pre váš región bolo podporovať zmysluplné inovatívne projekty, ktoré budú prínosné pre danú komunitu, pomôžu ľuďom meniť prostredie, v ktorom žijú a zvyšovať kvalitu života v regióne.
Ďalší už uzavretý program Grantový program pre optimistov sa zameriaval na podporu dobrých nápadov ako zlepšiť prostredie, v ktorom žijeme a premeniť na skutočnosť myšlienky, ktoré dokážu nadchnúť aj ďalších ľudí.
Grantový program pre predajcov prispieval k podpore aktivít, ktoré pomáhali skrášliť obce, mestá, sídliská, podporovali zbližovanie komunít či aktivity mimovládnych organizácií prostredníctvom podpory aktívnych zamestnancov predajnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a. s.
Grantový program Spojme sa pre dobrú vec uzavrel v roku 2019 svoj štvrtý ročník, v rámci ktorého boli podporené užitočné verejnoprospešné nápady angažovaných ľudí, neformálnych iniciatív a aktívnych mimovládnych organizácií. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu so šírením COVID-19 a zmenou strategického prístupu sme sa v roku 2020 rozhodli tento grantový program uzavrieť.
V roku 2020 sme prijali nový strategický prístup a pôvodnú oblasť Komunitný rozvoj sme premenovali na oblasť Aktívna komunita.

Zdravá duša

Mimoriadnu situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu sme vnímali od začiatku veľmi citlivo a zodpovedne. Alarmujúce zistenia o dopade krízovej situácie na duševné zdravie obyvateľstva, ktoré sa bude zotavovať ešte dlho po skončení pandémie, v nás podnietili zásadnejšiu reakciu.

Na Slovensku sa lieči na psychiatrické diagnózy 350 000 ľudí, ktorí sú extrémne ohrození izoláciou a výrazne zníženou schopnosťou absolvovať pravidelnú liečbu kontaktným spôsobom. Ďalších 750 000 ľudí s príznakmi duševných porúch, ktoré by sa mali liečiť, ale neliečia, sú rovnako veľmi ohrozenou skupinou, pretože neliečené príznaky sa budú v čase iba zhoršovať. A v neposlednom rade môže byť touto krízovou situáciou, s ktorou sme doteraz neprichádzali do styku a môžeme na ňu reagovať citlivejšie ako bežne, ovplyvnený aj psychický stav zdravého obyvateľstva. Dobré príklady z praxe zo zahraničia potvrdzujú nesmiernu dôležitosť liniek pomoci, poskytujúcich dištančné psychologické poradenstvo.

Tieto informácie nám v Nadácii Orange a Orangei dali impulz na uvažovanie o tom, ako problematiku zdravej duše podporiť strategicky a dlhodobo. Viac informácií o programe Zdravá duša nájdete tu.

Deficitné skupiny

Celých 18 rokov sme realizovali grantový program Darujte Vianoce, ktorý výrazne podporoval princíp individuálnej filantropie, motivoval ochotných a aktívnych ľudí, aby si všímali ťažké osudy ľudí vo svojom okolí a podieľali sa na zmiernení ich situácie.
Podporiť zaujímavé a inovatívne projekty zamerané na seniorov, ktoré prioritne riešia ich integráciu a sebarealizáciu a prispievajú k zvyšovaniu kvality ich života, bolo primárnou úlohou grantového programu Zelená pre seniorov.
Grantovým programom Prekročme spolu bariéry sme sa snažili zvyšovať šance ľudí so zdravotným znevýhodnením na zaradenie sa do spoločnosti, pomáhať odstraňovať ich sociálnu izoláciu a zlepšovať prístup k rôznym oblastiam života.
Cieľom grantového programu Kultúra bez bariér bolo sprístupniť svet kultúry a umenia ľudom so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, zvyšovať toleranciu a odstraňovať bariéry medzi ľuďmi so znevýhodnením a zdravou populáciou prostredníctvom umenia.
V rámci grantového programu Pomôžeme vám rozprestrieť krídla sme umožnili ľuďom so zdravotným postihnutím lepšie a plnohodnotnejšie tráviť svoj voľný čas.

Strategickú oblasť Deficitné skupiny sme v roku 2020 ukončili.

Od roku 2020 máme 3 hlavné oblasti podpory: Digitálne zručnosti, Aktívna komunita a Zdravá duša.

 

Bližšie informácie o uzavretých grantových programoch nájdete na linkoch nižšie.