Ľudia

Najvyšším rozhodujúcim orgánom Nadácie Orange je správna rada. Nadáciu reprezentuje správkyňa, ktorá je jej štatutárnym orgánom. Na našu činnosť ako kontrolný orgán dohliada dozorná rada.

Správna rada Nadácie Orange vykonáva svoju činnosť v novom zložení od 16. júla 2020. V minulosti sa na činnosti Nadácie Orange podieľali viacerí zamestnanci spoločnosti Orange Slovensko, významné osobnosti z akademickej obce i verejného spoločenského života. Viac informácií o bývalých členoch Správnej rady Nadácie Orange.

Správkyňa Nadácie Orange

Andrea Ungvӧlgyi – manažérka Nadácie Orange, manažérka pre zodpovedné podnikanie a sponzoring, Orange Slovensko

Andrea pracuje v spoločnosti Orange Slovensko od roku 2011. Ako manažérka Nadácie Orange a špecialistka korporátnej zodpovednosti sa podieľa na tvorbe a implementácii stratégie zodpovedného podnikania, manažuje činnosť Nadácie a koordinuje tím, ktorý jej aktivity administruje. Svoje skúsenosti v oblasti zodpovedného podnikania nadobudla aj v Československej obchodnej banke ako špecialista pre sponzoring, kde bola zároveň prvým správcom Nadácie ČSOB. Niekoľko rokov pracovala v neziskovom sektore. V Nadácii Pontis bola PR manažérkou a programovou koordinátorkou ocenenia Via Bona Slovakia, pôsobila aj v organizácii Transparency International Slovensko a na Ministerstve zahraničných vecí SR. Je spoluzakladateľkou Neziskovej organizácie Voices.

Správna rada Nadácie Orange

Martin Hromkovič – predseda Správnej rady Nadácie Orange, riaditeľ marketingového úseku pre rezidenčných zákazníkov a značky, Orange Slovensko

Absolvoval Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 1998 začal pracovať v spoločnosti Slovnaft ako marketingový konzultant a franchisingový špecialista. V spoločnosti Orange Slovensko pôsobí od roku 2000 na viacerých marketingových pozíciách, najprv ako marketingový analytik, neskôr ako marketingový expert a stratég. V roku 2019 sa stal riaditeľom marketingu pre rezidenčných zákazníkov a značky.

Mária Bieliková – slovenská informatička, riaditeľka Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií

Profesorka Bieliková absolvovala štúdium na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde získala titul Ing. a PhD. a pôsobila viac ako 30 rokov. Najskôr ako odborná asistentka, potom docentka a profesorka. Bývalá dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU je medzinárodne uznávanou odborníčkou a spoluautorkou mnohých publikácií v oblasti informatiky a umelej inteligencie (AI). Je senior členkou IEEE a ACM, bola členkou správnej rady Joint Research Center pri Európskej komisii, pôsobí ako expertka v expertnej skupine pre AI pri Európskej komisii. V roku 2019 založila spolu so zástupcami ITAS a AmCham Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI. V roku 2020 iniciovala založenie nezávislého Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, ktorý v súčasnosti riadi.

Ivana Braunsteinerová – riaditeľka úseku ľudských zdrojov, Orange Slovensko

Magisterský titul získala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského Bratislave. V oblasti riadenia ľudských zdrojov pôsobí od roku 2002, aktívna bola vo viacerých spoločnostiach v oblasti automobilového priemyslu a maloobchodu. Od roku 2011 pôsobila na pozícii HR Country Manager v spoločnosti Lidl Slovenská republika. Do spoločnosti Orange Slovensko, na pozíciu riaditeľky úseku ľudských zdrojov nastúpila v roku 2018.

Mary Lisa Durban – koordinátorka firemnej filantropie skupiny Orange, Orange Foundation

Do Orange Foundation nastúpila v roku 2007, aby zúročila svoje vyše dvadsaťročné medzinárodné skúsenosti a zručnosti z komunikácie. Odvtedy koordinuje filantropické činnosti Orange Foundation v Európe a na Strednom Východe. Takisto vedie program "Women´s Digital Centres" zameraný na vzdelávanie žien v digitálnej oblasti a posilňovanie ich pozície v spoločnosti. Členkou Správnej rady Nadácie Orange je od roku 2007.

Mariusz Gatza, generálny riaditeľ, Orange Slovensko

Narodil sa v roku 1973. Magisterský titul získal v odbore stavebné inžinierstvo na Polytechnickej univerzite v Bydgoszczi. Vyštudoval tiež manažment na Varšavskej univerzite a absolvoval MBA na Univerzite v Illinois. Mariusz Gatza má viac ako 20-ročné skúsenosti v Orange Poľsko, kde zastával rôzne vedúce pozície vrátane zástupcu generálneho riaditeľa zodpovedného za biznisový aj rezidenčný segment. Po úspešnom pôsobení na poste generálneho riaditeľa v Orange Moldavsko v rokoch 2020-2022 sa v apríli 2022 stal generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

Vladislav Kupka – riaditeľ úseku služieb zákazníkom, Orange Slovensko

Štúdium ukončil na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V roku 1994 začal pracovať v oblasti predaja a od roku 1996 pôsobí v spoločnosti Orange Slovensko. Najprv ako zamestnanec zákazníckeho centra, o rok neskôr začal na oddelení Back Office zastávať pozíciu trénera a neskôr pôsobil ako zástupca manažéra. V rokoch 2001 – 2006 pôsobil ako Back Office Manager, neskôr ako Manager B2C oddelenia a od júla 2008 je riaditeľom úseku služieb zákazníkom spoločnosti Orange Slovensko.

Pavol Lančarič – predseda Dozornej rady, Orange Slovensko

Absolvoval štúdium na Obchodnej fakulte EU v Bratislave a získal titul CSc. V rokoch 1990 – 1992 bol členom poradného výboru predsedu vlády SR na Úrade vlády SR. Od roku 1993 zastával riadiace funkcie v rôznych nadnárodných spoločnostiach. V spoločnosti Orange Slovensko pôsobí od roku 1997 – nastúpil na pozíciu obchodného riaditeľa, od roku 1999 bol generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva, až do roku 2019. V máji 2019 sa stal predsedom Dozornej rady Orange Slovensko.

Radomír Masaryk – prorektor pre vonkajšie vzťahy Univerzity Komenského v Bratislave

Docent Masaryk absolvoval v roku 2000 štúdium psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 2001 nastúpil na doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte UK, kde v roku 2005 obhájil doktorát v odbore pedagogická psychológia. Následne pôsobil na PdF UK ako odborný asistent a výskumník. Od roku 2013 pracuje ako odborný asistent na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK, kde v rokoch 2017 – 2020 viedol Ústav aplikovanej psychológie. Zaoberá sa psychológiou zdravia a je aktívnym členom International Society for Critical Health Psychology a European Health Psychology Society. Od februára 2019 je prorektorom pre vonkajšie vzťahy Univerzity Komenského v Bratislave.

Marc Ricau – člen predstavenstva, Orange Slovensko

Marc pracuje pre skupinu Orange od roku 1986, odvtedy prešiel rôznymi pozíciami najmä v oblasti služieb zákazníkom a finančnej oblasti, pričom pôsobil najmä vo Francúzsku, ale aj v Afrike. V júli 2015 sa stal členom predstavenstva Orange Slovensko a má na starosti aktivity na Slovensku a aj v Poľsku. Rovnako sa v roku 2015 stal členom Správnej rady Nadácie Orange.

Dozorná rada Nadácie Orange

Zuzana Mračnová – predsedníčka Dozornej rady Nadácie Orange, vedúca právneho oddelenia, Orange Slovensko

V júni 2005 ukončila štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Neskôr svoje štúdium práva prehĺbila v USA (California Western School of Law, 2006) a na Paneurópskej vysokej škole a Fakulte práv v Bratislave (2012), kde získala tituly LL.M. a JUDr. V roku 2007 nastúpila na pozíciu juniorského právnika do spoločnosti Orange Slovensko a postupne sa vypracovala na pozíciu manažérky korporátneho právneho oddelenia, ktorou je od roku 2011. Do jej zodpovednosti spadá aj právna podpora Nadácie Orange.

Iveta Jurigová – manažérka účtovného oddelenia, Orange Slovensko

Absolvovala štúdium Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V spoločnosti Orange Slovensko pracuje od jej založenia v roku 1997. Z pôvodnej pozície účtovník sa postupne vypracovala na pozíciu Accounting and Treasury Manager, na ktorej pôsobí dodnes. V Nadácii Orange je aktívna od jej založenia v roku 1997.

Marek Koleják – daňový expert, Orange Slovensko

Absolvoval štúdium na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Licenciu daňového poradcu získal v roku 2006. Špecializuje sa na medzinárodné zdaňovanie a DPH pravidlá uplatňované v rámci Európskej únie. V spoločnosti Orange Slovensko pôsobí od roku 2012.

Aktivity Nadácie Orange realizujú

Dominika Šugareková – koordinátorka filantropie a spoločenskej zodpovednosti, Orange Slovensko

V máji 2019 ukončila štúdium na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, v odbore Marketingový a obchodný manažment. V spoločnosti Orange Slovensko pôsobí od ukončenia štúdia, najprv ako Market Research Manager a následne v roku 2020 prebrala zodpovednosť za koordináciu filantropických činností a aktivít v rámci zodpovedného podnikania na pozícii Philanthropy and CSR Coordinator.

Barbora Paulenová – programová manažérka, Centrum pre filantropiu

V roku 2005 ukončila štúdium estetiky a sociálnej pedagogiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Po štúdiu pracovala v Komunitnej nadácii Bratislava, kde sa venovala dobrovoľníckemu programu Mladí filantropi a podujatiam na rozvoj darcovstva. V Centre pre filantropiu pôsobila od roku 2011 ako programová koordinátorka pre firemné nadácie, administrovala grantové programy pre Nadáciu SPP, neskôr pre Nadáciu Tatra banky. Pre Nadáciu Orange pracuje od roku 2019, najskôr ako programová koordinátorka, v súčasnosti ako programová manažérka.

Silvia Zámečníková – programová koordinátorka, Centrum pre filantropiu

Štúdium odboru Európske štúdiá a verejná správa ukončila v roku 2016. Od 2014 vykonávala osobnú asistenciu pre ťažko zdravotne postihnutú osobu a pôsobila v združeniach zameraných na podporu projektov z oblasti umeleckej tvorby a súčasného tanca. Od novembra 2019 pracuje v Centre pre filantropiu, najskôr vo funkcii administratívnej podpory nadačných tímov a v súčasnosti ako programová koordinátorka pre Nadáciu Orange.
Zdieľajte dobrú správu