Zdravá duša školy

Posledný rok ukázal, že starostlivosť o duševné zdravie nevyhnutne patrí aj do prostredia škôl.

Školskí psychológovia aj poradcovia z liniek pomoci hovoria o narastajúcom počte pedagógov, ktorí vyhľadávajú ich odbornú pomoc a rady pri prežívaní vlastnej životnej situácie a situácií vznikajúcich na pôde školy.

V Nadácii Orange si želáme, aby v školách pôsobili spokojní učitelia a učiteľky a boli tak príkladom a inšpiráciou žiakom a študentom. Preto otvárame pilotný ročník grantového programu Zdravá duša školy.

Cieľom pilotného grantového programu Zdravá duša školy je destigmatizovať a rozvíjať tému prevencie v oblasti duševného zdravia na školách a prispieť k budovaniu psychickej odolnosti a psychohygieny pedagógov a odborných zamestnancov.

V grantovom programe podporíme projekty materských, základných a stredných škôl a mimovládnych neziskových organizácií prinášajúce preventívne, podporné a rozvojové programy venujúce sa týmto témam:

  • vytváranie bezpečného prostredia vzájomných vzťahov – v pedagogickom tíme, s vedením školy,
  • prevencia syndrómu vyhorenia, akútneho stresu, úzkosti, iných psychických diskomfortov, zvládanie náročných krízových situácií u učiteliek/ľov, vychovávateliek/ľov, asistentiek/tov učiteľa,
  • vzdelávanie v psychologických technikách, metódach práce s deťmi a mladými, výchovných technikách, v rozvoji emocionálnych a sociálnych zručností,
  • špecifické aktuálne témy identifikované na základe zistení a prieskumov potrieb pedagogických a odborných zamestnancov škôl.

Projekty sú určené pre tímy pedagogických a odborných zamestnancov materských, základných a stredných škôl.

Na nový grantový program sme vyčlenili celkovú sumu 40 000 EUR. Na jeden projekt realizovaný na jednej škole je možné získať grant v max. výške 2 000 EUR a na jeden projekt realizovaný na viac ako jednej škole grant v max. výške 4 000 EUR. Viac informácií nájdete vo výzve nižšie.

Projekty je možné predkladať do 16. novembra 2021.
Výsledky grantového programu vyhlásime 7. decembra 2021.

Tešíme sa na vaše nápady.

pdf

Zdravá duša školy - výzva (443.72 KB)

file_download
doc

Súhlasné stanovisko riaditeľa (45.00 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu