Kultúra bez bariér

Grantový program Kultúra bez bariér vznikol s hlavnou myšlienkou sprístupniť ľuďom so sociálnym alebo zdravotným znevýhodnením kultúru a umenie.

Sekundárnym cieľom programu bola podpora divadiel, divadelných spolkov, tanečných či hudobných zoskupení a priblíženie ich umenia širšiemu publiku – predovšetkým však ľuďom so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením.

Vďaka podpore z programu boli podporené projekty zamerané na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, s mentálnym postihnutím, z rómskych komunít a reedukačných zariadení, na ľudí so sluchovým postihnutím a narušenou komunikačnou schopnosťou či seniorov. Išlo o divadeľné predstavenia, tanečno-pohybové inscenácie či umelecké workshopy, prostredníctvom ktorých sa umenie dostávalo bližšie k ľuďom so znevýhodnením.

Realizátormi týchto projektov boli formálne aj neformálne divadelné, hudobné a tanečné zoskupenia či špeciálne základné školy.

Počas realizácie grantového programu sme spomedzi 253 predložených projektov podporili 86. Celkovo bola medzi ne prerozdelená suma takmer 200 000 eur.  Ďakujeme všetkým, ktorý sa doň zapojili a pomáhali tak zvyšovať toleranciu a odstraňovať bariéry medzi ľuďmi so znevýhodnením a zdravou populáciou prostredníctvom umenia.

Realizovali sme celkom dva ročníky grantového programu Kultúra bez bariér, a to v roku 2006 a v roku 2011.

pdf

Kultúra bez bariér 2011 - podporené projekty (362.91 KB)

file_download
xls

Kultúra bez bariér 2006 - podporené projekty (79.50 KB)

file_download