Víťazi Ceny Nadácie Orange za rok 2017

Nadácia Orange na slávnostnom galavečere v bratislavskej Starej tržnici opäť podporila tých, ktorí zo Slovenska robia lepšie miesto pre život. V prítomnosti zástupcov mimovládnych organizácií, odborníkov z tretieho sektora, médií a pozvaných hostí bolo za svoje pôsobenie ocenených spolu osem neziskových organizácií z celého Slovenska.

Laureáti ocenení okrem symbolického vavrínového venca, ktorého autorkou je šperkárka Andrea Ďurianová, získali aj finančnú podporu na rozvoj aktivít organizácie, a to vo výške 8 000 eur za prvé, 5 000 eur za druhé a 3 000 eur za tretie miesto. Celkovo Nadácia Orange rozdelila sumu 45 000 eur.

Kategória Komunitný rozvoj

1. miesto: Different, o.z. za systematický rozvoj kultúrnych a komunitných aktivít v meste Bardejov a jeho okolí, za rozvoj dobrovoľníctva, mobilizáciu k aktívnemu zapájaniu rôznorodých cieľových skupín do identifikácie ich potrieb a prinášania pestrosti aktivít v živom priestore predtým dlhodobo opustenej Hrubej bašty, dnešného kultúrno-komunitného centra Bašta.

2. miesto: Dlhovekosť, o.z. za vytváranie bezpečného a podnetného prostredia pre deti, mládež, rodiny aj širokú verejnosť s cieľom rozvoja komunitného života a aktívneho zapájania ľudí do vytvárania a ochrany životného prostredia, za vzdelávanie a podporu v oblasti uchovávania miestnych tradícií, remesiel, farmárstva a včelárstva. Tretie miesto si v tejto kategórii odnieslo občianske združenie.

3. miesto: Alter Nativa, o.z. za dlhodobú prácu v oblasti ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja lokálnej komunity s využitím princípov permakultúry, za systematické vzdelávanie a šírenie povedomia o technológiách šetriacich životné prostredie a aktívne zapájanie miestnej komunity do riešenia otázok udržateľnosti a prinášanie riešení.

Ďalší nominovaní

SOSNA, občianske združenie za dlhodobý a systematický prínos v posilňovaní aktívneho zapájania a interakcie komunity vrátane zraniteľných cieľových skupín do vytvárania estetických, funkčných a voči životnému prostrediu priateľských komunitných priestorov, za aktivity podporujúce miestnu udržateľnosť a rozvíjajúce dobrovoľníctvo.

V.I.A.C.- Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže za dlhodobú a systematickú prácu s mladými ľuďmi v regióne Orava prispievajúcu k posilňovaniu ich aktívneho záujmu a účasti na živote komunity a tým aj na udržateľnom rozvoji regiónu, za rôznorodosť aktivít vytvárajúcich podporné prostredie pre mladých ľudí a rozvíjajúce ich potenciál.

Hodnotiaca komisia: Milica Danková – Nadácia Orange, Beata Hirt – Komunitná nadácia Zdravé mesto, Vladimír Ledecký – obec Spišský Hrhov, Zora Paulíniová – OZ Zrejme, Cyklokoalícia a iné.

Kategória Sociálna inklúzia

1. miesto: Centrum Slniečko, n.o. za dlhodobú, odbornú, cieľavedomú prácu a komplexnosť poskytovaných služieb v oblasti prevencie, ochrany, poradenstva a pomoci týraným, sexuálne zneužívaným deťom, obetiam domáceho násilia, rodinám a deťom v krízových situáciách, za aktívnu prácu vo vzdelávaní a scitlivovaní verejnosti s cieľom podpory života bez násilia.

2. miesto: SVETIELKO POMOCI, n.o. za dlhodobú komplexnú a profesionálnu starostlivosť a sprevádzanie rodín v najťažšom období života dieťaťa s onkologickou chorobou, za poskytovanie informácií, psychologickej a sociálnej podpory aj praktickej pomoci v situáciách, kedy musia čeliť náročným zdravotným aj sociálnym problémom.

3. miesto: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike za dlhodobý a profesionálny prínos v oblasti uplatňovania práva na spôsobilosť k právnym úkonom pre ľudí s mentálnym postihnutím a reformu v tejto oblasti, ako aj za dlhodobé aktivity podporujúce myšlienky sebaobhajovania tejto cieľovej skupiny.

Ďalší nominovaní

Detský fond Slovenskej republiky za profesionálny a dlhodobý prínos v oblasti ochrany práv detí a v práci s rizikovými cieľovými skupinami ako sú deti, mladí ľudia a rodiny v sociálne znevýhodnenom prostredí, ktorým poskytujú bezpečný priestor na rozvoj a realizáciu a tak isto prevenčné, vzdelávacie a poradenské služby.

Združenie sclerosis multiplex Nádej za dlhodobý a systematický prínos k zvyšovaniu kvality života osôb diagnostikovaných na sclerosis multiplex, za komplexnosť poskytovaných služieb, zlepšovanie podmienok pre ich plnohodnotný život v rodine, zvyšovanie príležitostí a vzdelávanie k inkluzívnej spoločnosti.

Hodnotiaca komisia: Milica Danková – Nadácia Orange, Mária Machajdíková – SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Marek Roháček – OZ Návrat, Viera Záhorcová – Agentúra podporovaného zamestnávania, OZ Inklúzia.

Kategória Vzdelávanie

1. miesto: Junior Achievement Slovensko za dlhodobú a systematickú prácu v oblasti podpory ekonomického a finančného vzdelávania žiakov a žiačok základných a stredných škôl formou zážitkového vzdelávania s dôrazom na etické aspekty podnikania, za vytváranie príležitostí na ich praktické vzdelávanie a prípravu na trh práce.

3. miesto: OZ Krúžky v škole za systematický rozvoj rôznorodej a zmysluplnej voľnočasovej činnosti detí priamo v školskom prostredí, za využívanie individuálneho prístupu reflektujúceho jedinečnosti každého dieťaťa, podporovanie objavovania ich nadania a nadšenia zo vzdelávacích, umeleckých, športových a jazykových aktivít.

Ďalší nominovaní

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz za dlhodobý prínos k vzdelávaniu mladých ľudí a širokej verejnosti v ekonomických témach, fungovaní štátu, jeho vzťahu k občanom a jeho dopadu na spoločnosť a každodenný život, za prinášanie citlivých tém a presadzovanie kritického myslenia s cieľom rozvoja občianskej spoločnosti.

Hodnotiaca komisia: Milica Danková – Nadácia Orange, Peter Dráľ – OZ Nové školstvo, Juraj Hipš – Centrum enviromentálnej a etickej, Tatiana Piovarčiová – Asociácia S.Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21.storočie na Slovensku

Cena pre osobnosť za občiansku angažovanosť

Aj tento rok sme udelili Cenu za občiansku angažovanosť, ktorá je udeľovaná za dlhodobý a systematický prínos zmysluplných inovatívnych riešení a ovplyvňovanie verejnej mienky v prospech tých, ktorí to najviac potrebujú. Cenu Nadácie Orange 2017 pre osobnosť za občiansku angažovanosť získal Juraj Hipš, spoluzakladateľ a riaditeľ neziskovej organizácie Živica a spoluzakladateľ environmentálno-komunitnej základnej školy na zaježovských lazoch. Ocenenie reflektuje jeho iniciatívy vo výchove mladých ľudí k všímavosti a líderstvu v rámci projektu Sokratovho inštitútu. Rovnako zohľadňuje aktivity zamerané na rozvoj zručností učiteľov prinášajúcich reálne zmeny do školstva, a to v súlade s cieľmi jeho ďalšieho projektu – Komenského inštitút pre rozvoj učiteľov a pedagogických lídrov Slovenska.

A opäť rozhodovala aj verejnosť

Široká verejnosť dostala opäť príležitosť odmeniť niektorú z nominovaných organizácií a podporiť tak jej činnosť. Najviac hlasov a Cenu verejnosti získalo občianske združenie V.I.A.C.- Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, ktoré získalo 2176 hlasov. Nadácia Orange víťaza ocenila sumou 2 000 eur.

Záznam z Galavečera si môžete pozrieť na facebook profile Nadácie Orange.