Nominácie na 10. ročník Ceny Nadácie Orange sú známe

Do 10. jubilejného ročníka bolo predložených 60 nominácií na výnimočné mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa svojou činnosťou dlhodobo a významným spôsobom podieľajú na zlepšovaní podmienok pre život na Slovensku a to v oblastiach vzdelávania, sociálnej inklúzie a komunitného rozvoja.

Nominácie predkladal Nominačný výbor zložený z doterajších laureátov tohto ocenenia.

Hodnotiaca komisia zložená z desiatich odborníkov a odborníčok na spomínané oblasti sa v rámci intenzívnej diskusie zhodla na postupe 30 finalistov, ktorí sa budú môcť uchádzať o verejné ocenenie. Každá nominovaná organizácia má za sebou silný príbeh a ľudí odhodlaných prinášať pozitívnu zmenu.

Agentúra podporovaného zamestnávania Bratislava za dlhodobú, systematickú, cieľavedomú a efektívnu službu zameranú na podporu zamestnávania osôb so zdravotným znevýhodnením a za úspešnú integráciu týchto osôb na trhu práce prostredníctvom vytvárania prirodzených vzťahov a búrania predsudkov.

Asociácia Susan Kovalikovej za dlhodobú prácu v oblasti vzdelávania a podpory škôl kľúčovú pre systémovú zmenu vzdelávacieho systému ako celku; za systematické uplatňovanie premysleného, inovatívneho a participatívneho spôsobu vedenia škôl k tomu, aby sa stali priestorom, kde sa deti i dospelí efektívne učia, vzájomne sa rešpektujú a vedome sa menia k lepšiemu.

Centrum komunitného organizovania za jedinečnosť v objeme a spektre aktivít v oblasti vzdelávania, sociálnej inklúzie a komunitného rozvoja; za vytrvalé úsilie o pozitívnu spoločenskú zmenu v podobe systematickej práce v školách, v komunitách a regiónoch; za prínos v oblasti približovania ľudí k hodnotám demokracie, rešpektu k ľudskej dôstojnosti, menšinám a povedomiu o ľudských právach.

Centrum pre výskum etnicity a kultúry za dlhodobý prínos vo výskume, advokácii a vzdelávaní v téme sociálnej inklúzie rôznorodých marginalizovaných skupín; za systematickú prácu v oblasti scitlivovania spoločnosti v týchto témach, kultivovaní diskusie a za prínos v procese začleňovania menšín ako na mikroúrovni, lokálnej úrovni, tak aj na legislatívnej.

Centrum Slniečko, nezisková organizácia, za dlhodobé a systematické poskytovanie komplexných služieb v oblasti prevencie, ochrany a pomoci týraným, sexuálne zneužívaným deťom, obetiam domáceho násilia a rodinám v krízových situáciách a za aktívne podieľanie sa na legislatívnych a systémových zmenách v problematike ochrany detí pred násilím a obetí domáceho násilia.

Indícia, nezisková organizácia, za dlhodobú prácu v procesoch identifikácie a odstraňovania nedostatkov vo vzdelávacom systéme; za činnosť podporujúcu zvyšovanie kvality školstva a vzdelávania na Slovensku a za prínos v oblasti inovatívnych prístupov k vzdelávaniu, ktorými prispievajú k zmene v školstve zdola.

KASPIAN, občianske združenie, za dlhodobé aktívne posilňovanie práce s deťmi a mladými ľuďmi v ohrození, za rozvoj a uplatňovanie metód sociálnej práce, neformálneho vzdelávania, preventívnych voľnočasových aktivít a participatívnych projektov; za poskytovanie bezpečného prostredia, v ktorom mladí ľudia nachádzajú podporu v náročnejších životných situáciách a majú príležitosť pracovať na vlastnom rozvoji.

Kolégium Antona Neuwirtha za dlhoročnú prácu v oblasti rozvoja kritického myslenia, zmyslu pre spoločenskú angažovanosť mladých ľudí; za vytváranie prostredia, ktoré pripravuje pre slovenskú spoločnosť intelektuálne aj charakterovo kvalitne vybavených ľudí.

Liga proti rakovine za dlhodobé, komplexné a konzistentné odtabuizovávanie témy rakoviny; za scitlivovanie a  informovanie širokej verejnosti o problematike tohto ochorenia; za systémový a odborný prístup k tejto téme a prínos v pilotných príkladov pomoci klientom.

Liga za ľudské práva za dlhodobú prácu a prínos v oblasti advokácie, obhajoby ľudských práv, právnej ochrany a začleňovaní sa azylantov a cudzincov do majoritnej spoločnosti postavenú na presadzovaní transparentnej, dôstojnej a zodpovednej migračnej, azylovej a integračnej politiky.

Miestna akčná skupina MALOHONT za vytrvalú prácu v oblasti komunitného rozvoja na lokálnej úrovni, prostredníctvom ktorej prepája obce, podnikateľov, veľké firmy, občianske združenia a dobrovoľníkov do projektov a akcií rozvíjajúcich vidiek a to systematicky, trpezlivo a s citom pre výnimočnosť daného územia.

Nadácia Pontis za dlhodobé, cieľavedomé a inšpiratívne pôsobenie v oblasti tretieho sektora a to nielen prostredníctvom prepájania poskytovateľov a prijímateľov pomoci, ale aj za aktívny prínos k pozitívnemu formovaniu slobodnej a zodpovednej spoločnosti, ktorá aktívne rozvíja dobrú krajinu.

Náruč – Pomoc deťom v kríze za dlhoročnú odbornú, komplexnú a citlivú pomoc deťom v núdzi, dlhodobo týraným, sexuálne zneužívaným deťom a rodinám v kríze; za podiel a prínos v oblasti legislatívnych a spoločenských zmien zameraných na účinnejšiu ochranu detí pred násilím a za prácu, ktorá prispieva k návratu takto postihnutých rodín do normálneho života.

Návrat, občianske združenie, za dlhodobú prácu v oblasti podpory a presadzovania myšlienky zotrvávania detí v primárnych rodinách alebo v náhradných rodinách; systematické angažovanie sa v prospech rodinných foriem starostlivosti o opustené deti a za aktívnu prácu s rodinami, najmä s rodinami v kríze, ktoré sú postihnuté ťažkým osudom alebo extrémnou chudobou.

Nexteria, občianske združenie, za dlhodobý systematický rozvoj oblasti vzdelávania zameranej na vytváranie a podporu komunity mladých aktívnych ľudí, ktorí chcú ďalej rásť, učiť sa od úspešných a meniť veci vo svojom okolí k lepšiemu; za vedenie k hodnotám slušnosti a občianskej angažovanosti.

PDCS, občianske združenie, za dlhoročnú prácu na vysokej odbornej a ľudskej úrovni v témach ako sú spoluvytváranie a posilňovanie kultúry demokracie, šírenie participatívnych prístupov a mechanizmov na vedenie dialógu a predchádzanie konfliktom medzi rôznymi záujmovými skupinami; za prínos v rozvoji občianskej spoločnosti.

Plamienok, nezisková organizácia za dlhodobý, kvalitný prístup a starostlivosť smerovanú k nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom a ich rodinám formou domácej paliatívnej liečebnej starostlivosti, a zároveň aj poskytovaním psychologickej, terapeutickej a poradenskej pomoci na vysoko odbornej a humanitnej úrovni.

Proti prúdu, občianske združenie, za dlhodobý prínos v systémovom riešení problematiky ľudí bez domova; za aktívnu prácu v prospech zlepšenia situácie ľudí na okraji spoločnosti a za scitlivovanie verejnosti a odstraňovanie predsudkov naprieč spoločnosťou.

Raná starostlivosť, nezisková organizácia, za neúnavnú a dlhoročnú profesionálnu podporu rodinám s deťmi so zrakovým a viacnásobným zdravotným postihnutím; za poskytovanie odbornej starostlivosti a sprevádzanie rodín a detí v domácom prostredí a rovnako v Centre včasnej intervencie.

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien za dlhodobú a systémovú prácu v oblasti zmeny sociálneho systému v prospech ohrozených sociálnych skupín obyvateľstva, najmä starých ľudí a detí s postihnutím v rannom štádiu vývinu; za prínos v oblasti zavádzania služieb včasnej intervencie na celom území Slovenska.

Slovenská spoločnosť pre Spina Bifida a/alebo hydrocefalus za dlhodobé a konkrétne aktivity v prospech zdravotne znevýhodnených detí, mladých ľudí ale aj dospelých s diagnózou spina bifida a hydrocefalus, ktoré skvalitňujú ich život a menia postoj širokej spoločnosti na ľudí s touto diagnózou.

Slovenský skauting za dlhodobý a systematický prínos v oblasti neformálneho vzdelávania detí a mladých ľudí; za motivovanie a vedenie k hodnotám priateľstva, spolupráce, dobrovoľníctva a aktívneho občianstva.

Sosna, občianske združenie, za dlhodobé pôsobenie v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania zameriavajúcu sa na posilnenie a inovatívne prepájanie princípov udržateľnosti s etickými, sociálnymi aj ekonomickými princípmi.

Svetielko pomoci, nezisková organizácia, za dlhodobý a komplexný prínos v oblasti starostlivosti a sprevádzania rodín detí s onkologickým ochorením prostredníctvom efektívnych podporných projektov pre túto špecifickú skupinu a vytváranie predpokladu pre začlenenie sa rodín späť do života v prípade uzdravenia dieťaťa ako i v prípade jeho straty.

Trojsten, občianske združenie, za dlhoročnú podporu talentu mladých ľudí so zameraním na prírodné vedy, matematiku a informatiku; za prínos v oblasti vzdelávania a prípravy nielen na pracovný trh, ale aj pre bežný život prostredníctvom rozvoja dôležitých zručností, ako sú spolupráca v tíme, kritické myslenie a sociálne zručnosti.

Truc sphérique, občianske združenie, za viac ako dvadsaťročnú autentickú, citlivú a odvážnu prácu v oblasti kultúry a rozvoja občianskej spoločnosti; za inšpiratívny prínos pozoruhodného spájania progresívnych kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských aktivít s verejným priestorom a verejnosťou.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska za dlhodobý pozitívny prínos v oblasti zvyšovania kvality života ľudí so zrakovým postihnutím a za dlhodobú angažovanosť a aktívny prístup pri ovplyvňovaní životných podmienok nielen ľudí so zrakovým postihnutím, ale i ľudí so zdravotným postihnutím vo všeobecnosti.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR za dlhodobú aktívnu a vysoko profesionálnu prácu v oblasti poskytovania sociálnych služieb; za inovatívny prínos v procese zamestnávania ľudí s mentálnym postihnutím a ich prípravy na otvorený trh práce a v zapájaní tejto cieľovej skupiny do bežného života s dôrazom na ich sebaobhajovanie.

Združenie Slatinka za vytrvalú snahu a odhodlanie v oblasti presadzovania ochrany životného prostredia a environmentálneho vzdelávania; za angažovanie sa vo vedení občanov k ich aktívnej účasti na zlepšovaní života v komunite a podpore občianskej participácie.

Živica – Centrum environmentálnej a etickej výchovy za inšpiratívny prístup a dlhoročný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania mladých ľudí k všímavosti a líderstvu, a za aktivity rozvoja zručností učiteľov prinášajúcich reálne zmeny do školstva. Za nasadenie, ktoré po dlhých rokoch prináša ovocie.

V druhom kole hodnotiaceho procesu vyberie komisia 10 laureátov, ktorí okrem samotného verejného uznania získajú aj finančnú odmenu na ďalší rozvoj svojej činnosti.

Ocenenia budú udelené 30. mája na slávnostnom podujatí v Bratislave.

Zdieľajte dobrú správu