Komenského inštitút

CEEV Živica – Centrum environmentálnej a etickej výchovy získalo v roku 2014 Cenu Nadácie Orange za snahu riešiť systémové zmeny v školskom prostredí a komplex inovatívnych vzdelávacích projektov s rôznymi cieľovými skupinami.

Projekt Komenského inštitút vytvára inšpiratívny a podporný priestor pre pedagogických lídrov. Združuje učiteľov základných a stredných škôl z celého Slovenska. Zapojení učitelia absolvujú jeden rok doplnkového vzdelávania, zrealizujú mikroprojekt, cez ktorý sa budú usilovať o dosiahnutie hmatateľnej zmeny vo svojej školskej komunite. Jeden rok výučby sa skladá z letnej školy, pobytových workshopov a webinárov. Workshopy a letná škola tematicky pokrývajú oblasti, ktoré v slovenskom školstve dlhodobo absentujú.

Koncept programu Komenského inštitútu vychádza z úspešného modelu vzdelávania pre sociálnych lídrov Sokratov inštitút. Pilotný ročník Komenského inštitútu priniesol pozitivnú spätnú väzbu i  dlhodobý záujem od ďalších učiteľov, ktorý sa do programu chcú zapojiť. Komenského inštitút nie je len jednoročný projekt. Jeho cieľom je dlhodobé vzdelávanie a podpora členov Komenského komunity.

Po ukončení prvého roku štúdia otvoríme program pre absolventov inštitútu, ktorý bude slúžiť na vzájomné sieťovanie, vymieňanie skúseností a knowhow medzi nimi. Súčasne budú alumni učitelia mentorovať nových študentov.

Regióny potrebujú lokálnych lídrov, školy potrebujú silné osobnosti. Žiaci potrebujú dobrých učiteľov. Veľa sa hovorí o nefunkčnom školskom systéme, no každá možná reforma bude záležať na pedagógoch – lídroch, ktorí bude zmeny presadzovať v praxi a zapájať do procesov zmien aj ostatných kolegov a pomáhať im. Komenského inštitút preto pracuje s 20 lídrami ročne, ktorí majú potenciál a zručnosti ovplyvňovať svoje školské komunity na lokálnej úrovni, kde posilňujme ich rolu. Školy vďaka nim zavádzajú nové zmeny, zapájajú svojich kolegov, rodičov i žiakov, čo dopad Komenského inštitútu výrazne multiplikuje.

Len vynikajúci učitelia vytvárajú vynikajúce školy. Vynikajúci učitelia s víziou, ktorí pripravujú deti na reálny život a zvládanie najrôznejších výziev v 21. storočí sú presne tým, čo naše školstvo potrebuje.

Zdieľajte dobrú správu