Grantový program Darujte Vianoce 2016 je otvorený

Predstava krásnych Vianoc, o ktorých snívame, ostáva pre mnohých častokrát len predstavou. Kým sa nenájde niekto, kto ju dokáže – možno len malým skutkom – premeniť na skutočnosť.

S týmto cieľom otvárame 15. ročník grantového programu Darujte Vianoce a vyzývame obetavých ľudí, aby pomohli iným prežiť vybásnené Vianoce. Podstatou programu je, aby žiadateľ príbeh pomoci pre druhých nielen napísal a požiadal tak o jeho finančnú podporu, ale aby sa na jeho realizácii aj osobne podieľal.

Na podporu žiadostí o podporu sme vyčlenili celkovo 50 000 EUR. Navyše sa k pomoci ľuďom v núdzi tento rok opäť pripojí aj spoločnosť Orange Slovensko, a. s. spolu so svojimi zákazníkmi. Za každú komerčnú operáciu, ktorú zákazníci vykonajú v období od 28. 10. do 28. 11. 2016 Orange za nich pridá do programu ďalších 50 centov.

Žiadosti o podporu prijímame do 10. novembra 2016 do 24:00 hod., výlučne v elektronickej podobe prostredníctvom online systému e-grant.

Maximálna výška požadovanej sumy na jednu žiadosť v programe nie je stanovená. Žiadatelia by pri jej určení mali zvážiť aktuálne potreby ľudí, pre ktorých financie požadujú, počet zástupcov cieľovej skupiny, ktorej chcú pomôcť a akútnosť pomoci.

Všetky prijaté žiadosti posúdi hodnotiaca komisia. V prvej fáze programu vyhodnotí žiadosti s ohľadom na ich opodstatnenosť a časovú tieseň a rozhodne o okamžitej podpore vybraných príbehov. Výsledky prvej fázy zverejníme 29. 11. 2016. Od tohto termínu zároveň na základe odporúčaní hodnotiacej komisie posunieme do druhej fázy programu ďalšie zo zvyšných príbehov, ktoré budú spĺňať jeho podmienky. Tie budú zverejnené na darcovskom portáli www.dakujeme.sk s tým, že každému z nich venujeme príspevok vo výške 10 – 30 % z požadovanej sumy ako „štartovný dar“.

Tieto žiadosti budú môcť na portáli podporiť jednoduchým bankovým prevodom ďalší potenciálni individuálni darcovia, ktorí sa sami môžu rozhodnúť, komu svoj dar venujú. Nadácia Orange znásobí každý dar v pomere 1:1, a to  do výšky 500 EUR na jednu žiadosť, resp. do výšky požadovanej sumy. Na túto podporu použijeme finančné prostriedky, ktoré do programu venuje spoločnosť Orange, to do 12. 12. 2016, alebo do ich vyčerpania.

Vyvrcholením grantového programu bude slávnostné odovzdanie ocenenia Srdce na správnom mieste 2016. Udelíme človeku, ktorý sa do programu zapája dlhodobo alebo v pomoci ľuďom preukáže veľké ľudské úsilie, obetavosť pre iných a citlivý prístup. Ocenenie bude odovzdané v decembri.

Podrobnejšie informácie o grantovom programe (výzva)

pdf

Podrobnejšie informácie o grantovom programe (výzva) (99.42 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu