Nové školstvo

Nové školstvo od svojho vzniku podporuje odbornú a verejnú diskusiu o vzdelávaní a usiluje sa o kvalitatívnu premenu slovenského školstva. Prevádzkuje portál noveskolstvo.sk, ktorý hodnotí kroky vlády späté s (ne)reformovaním vzdelávacieho systému. Okrem toho organizuje rôzne podujatia, v rámci ktorých prepája odbornú, učiteľskú a rodičovskú verejnosť.

Za rok 2015 získali Cenu Nadácie Orange za aktívne včlenenie témy vzdelávania do centra verejného záujmu, za prácu na výskumných, publikačných a diskusných vzdelávacích aktivitách a projektoch.

Našu spoluprácu naštartovala informačná kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku s cieľom vtiahnuť do debaty o vzdelávaní rôznych aktérov, nielen učiteľov, expertov, politikov, ale i rodičovskú verejnosť a žiakov samotných. Všetky doterajšie výstupy kampane sú dostupné na webe chcemevedietviac.sk.

Projekt Školy pre všetkých vyvinuli a spoločne realizujú tri mimovládne organizácie: občianske združenie Nové školstvo (NŠ), Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) a Nadácia Milana Šimečku (NMŠ).

Školy dnes potrebujú ponuku komplexných služieb, ktoré budú reagovať na potreby detí a priority identifikované celou školskou komunitou. Takýto systém je potrebné nanovo vybudovať a tento pilotný projekt môže ukázať, aké služby sú najviac potrebné, aj kto a za akých podmienok ich môže poskytovať.

Hlavným cieľom projektu je vyvinúť, implementovať a vyhodnotiť systém flexibilného podporného servisu v troch základných školách a miestnych komunitách a na jeho základe sformulovať návrhy na systémovú zmenu v poskytovaní podporných služieb pre všetky školy na Slovensku.

Projekt je koncipovaný ako trojročný a toto obdobie je rozdelené do štyroch fáz:
prípravnej, výskumnej, servisnej a hodnotiacej.

Realizácia projektu nie je zameraná iba na podporu troch „bežných“ základných škôl, ale má ambíciu zužitkovať poznatky a skúsenosti z pilotnej fázy na systémové nastavenie podporného servisu pre všetky školy v slovenskom vzdelávacom systéme, vrátane špecifikovania potrebných výkonov a vyčíslenia ich celkových nákladov. Efektívnosť servisu bude v každej pilotnej škole posudzovaná nielen podľa nákladovosti, ale vďaka detailnému zmapovaniu východiskového stavu a na mieru stanovenými kvantitatívnymi a kvalitatívnymi ukazovateľmi aj výsledkami preukazujúcimi pozitívny dopad v rôznych typoch lokalít a škôl.

Projekt sa zatiaľ realizuje na týchto školách: ZŠ V. Javorku v Žiline, ZŠ J. Fándlyho v Seredi, ZŠ Banské, okr. Vranov nad Topľou.

Zdieľajte dobrú správu