Zmeny vo fungovaní Nadácie Orange

V kontexte nepriaznivých dôsledkov pandémie sme prehodnotili svoje strategické smerovanie, a rovnako uskutočnili avizované zmeny vo svojom  fungovaní.

Našu činnosť reprezentuje nová správkyňa a Správna rada v novom zložení, ktorú aktuálne doplnili dve výnimočné osobnosti z akademickej obce.

V dôsledku krízovej situácie spôsobenej pandémiou v polovici marca 2020 sme pozastavili plánované aktivity a promptne reagovali rôznymi formami pomoci na potreby ohrozených a zraniteľných skupín v spoločnosti.

So zhoršujúcou sa spoločensko-ekonomickou situáciou na Slovensku sme opäť prehodnotili svoje programové priority a rozhodli sa strategicky zamerať na oblasť digitálnej gramotnostiduševného zdravia komunitného rozvoja.

Rozvojom digitálnej gramotnosti chceme pozitívne vplývať na život generácií dospievajúcich v modernom technologickom svete; podporovať osvetu v oblasti digitálnej bezpečnosti a zodpovedného správania sa v online priestore; posilňovať zručnosti s dôrazom na prevenciu voči rizikám a ohrozeniam, ktoré používanie digitálnych technológií prináša, ako aj podporovať zručnosti pedagógov v oblasti dištančného vzdelávania.

V téme duševného zdravia máme záujem podporovať prevenciu a prispieť k systémovému riešeniu dištančného psychologického poradenstva.

Strategickou podporou komunitného rozvoja systematicky motivujeme ľudí k aktívnemu občianstvu a angažovanosti, väčšiemu záujmu o veci verejné, k zodpovednosti za stav spoločnosti, svojho prostredia a komunity, v ktorej žijú, a to s ohľadom na eliminovanie negatívnych dopadov na životné prostredie.

Zároveň budeme v Nadácii Orange veľmi dôsledne sledovať aktuálnu situáciu ohľadom šírenia koronavírusu a v prípade potreby zvážime možnosti akútnej pomoci.

Nové strategické smerovanie schválila Správna rada Nadácie Orange, ktorá od 16. júla pracuje v novom zložení.

Štatutárnym zástupcom Nadácie je nová správkyňa Andrea Ungvӧlgyi, ktorá zároveň v spoločnosti Orange Slovensko pracuje ako manažér Nadácie Orange a CSR špecialista.

Súčasťou Správnej rady Nadácie Orange sú aj zástupcovia spoločnosti Orange Slovensko. Predsedom Správnej rady sa stal Martin Hromkovič, riaditeľ marketingového úseku pre rezidenčných zákazníkov a značky. Členmi sú: Federico Colom Artola, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Ivana Braunsteinerová, riaditeľka úseku ľudských zdrojov, Vladislav Kupka, riaditeľ úseku služieb zákazníkom, Pavol Lančarič, predseda Dozornej rady, Marc Ricau, člen predstavenstva a Mary Lisa Durban, koordinátorka firemnej filantropie z Orange Foundation. Nadácia Orange tak bude mať viaceré príležitosti nájsť prieniky so CSR stratégiou a zodpovednými aktivitami Orangeu.

Na svojom historicky prvom digitálnom zasadaní 25. septembra 2020 prijala Správna rada Nadácie Orange za svojich členov aj dve výnimočné osobnosti, ktoré môžu napomôcť profesionálnemu rozvoju strategických oblastí.

Jednou z nich je výnimočná informatička a pedagogička prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., bývalá dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Je medzinárodne uznávanou odborníčkou a spoluautorkou mnohých publikácií v oblasti informatiky a umelej inteligencie. V roku 2019 založila Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI. V roku 2020 iniciovala založenie nezávislého Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, ktorý aj riadi.

Ďalším výnimočným akademikom je doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD., prorektor pre vonkajšie vzťahy Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2013 pracuje ako odborný asistent na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK, kde v rokoch 2017 – 2020 viedol Ústav aplikovanej psychológie. Zaoberá sa psychológiou zdravia a je aktívnym členom International Society for Critical Health Psychology a European Health Psychology Society.

Veríme, že v novom zložení sa nám podarí úspešne napĺňať naše vízie a nové strategické smerovanie. Spolu to zvládneme.

Tím Nadácie Orange

Zdieľajte dobrú správu