Výsledky grantového programu Zdravá duša školy

V pilotnom ročníku grantového programu sme prijali až 254 projektov.

Odborná hodnotiaca komisia vybrala 24 projektov, ktoré podporíme celkovou sumou 40 000 eur.

Počet prijatých projektov – 254 – nám hovorí, že téma duševného zdravia pedagógov a odborných pracovníkov je naozaj potrebná. Prekladatelia projektov popisovali situáciu, ktorú žijú v školách, veľmi otvorene. Úprimne pomenovali špecifiká, nedostatky, atmosféru v škole, prežívanie jednotlivcov a tímu. Hovorili o výraznej únave, vyčerpaní učiteliek a učiteľov, o strate a hľadaní ich vnútornej motivácie, záťaži neistotami, rýchlymi zmenami, organizovaním online a hybridného vyučovania a riešením karantén.

V spolupráci s odbornou hodnotiacou komisiou sme vybrali 24 inšpiratívnych projektov materskej, základných a stredných škôl a mimovládnych neziskových organizácií.

Grantový program podporí projekty, ktoré pomôžu učiteľským kolektívom posilniť svoju psychickú odolnosť prostredníctvom prevenčných, vzdelávacích, teambildingových či relaxačných programov. Budú sa venovať prevencii syndrómu vyhorenia, akútneho stresu a zvládaniu náročných krízových situácií a tiež vytvárať bezpečné prostredie vzájomných vzťahov v kolektívoch škôl.

Hodnotiteľky a hodnotitelia oceňovali projekty, ktoré špecifikovali konkrétny plán riešenia identifikovaných problémov a ťažkostí v duševnom prežívaní pedagógov a školských tímov. Oceňovali programy s pestrými aktivitami, ktoré prepájali vzdelávanie, podporu komunikácie, súdržnosti tímu prostredníctvom teambildingov, s presahom na relax a posilnenie duševného prežívania aj fyzického zdravia. Podporené boli projekty, ktoré predstavili expertov a odborníkov z praxe, ktorých školy oslovili a plánujú s nimi nadviazať spoluprácu.

Jedným z najlepšie hodnotených projektov je projekt Odborného učilištia pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením v Bratislave. V rámci projektu Nevypľuj dušu škola zorganizuje workshopy na tému stres a syndróm vyhorenia, supervízne stretnutia pre každý úsek zamestnancov a vzdelávacie aktivity pre odborný tím. Tímy pedagogických a odborných zamestnancov sa zúčastnia školenia na témy emócie učiteľa, relaxačné techniky a artetarapia ako nástroj psychohygieny. Pedagógovia budú mať možnosť prihlásiť sa na jedno z troch školení podľa vlastného výberu.

Materská škola v Považskej Bystrici prostredníctvom projektu Terapia umením zorganizuje pre svoj pedagogický tím vzdelávacie aktivity spolu s odborníčkou na arteterapiu a artefiletiku. Pedagogický tím získa informácie o teoretických východiskách arteterapie a artefiletiky, osvoja si metodiku, jej využitie v praxi, oboznámia sa s technikami aktívnej arteterapie a zapoja sa do konkrétnych tvorivých činností, cez ktoré budú poznávať samy seba, svoje pocity, prežívanie, postoje, svoje schopnosti a tvorivý potenciál.

Občianske združenie A-  Centrum bude realizovať projekt Cesta srdca pre pedagogických a odborných zamestnancov viacerých škôl v Banskobystrickom kraji. Projekt najprv zmapuje aktuálne potreby cieľovej skupiny a vytvorí vzdelávací program zameraný na prevenciu vyhorenia a zvládanie stresových a krízových situácií. Následne sa uskutoční 5-dňové letné sústredenie zamerané na zvyšovanie reziliencie a vzájomné zdieľanie skúseností. Cieľom projektu je zvýšiť odolnosť pedagogických a odborných zamestnancov a ich zručnosti v riešení krízových situácií, najmä vo vzťahu k deťom s ADHD, Aspergerovým syndrómom a inak zraniteľným žiakom.

Inovatívny projekt Buď sám sebe koučom –  Zmeň perspektívu na to, čo robíš každý deň mimovládnej organizácie EduCoach zase zavedie koučovací prístup na pôdu slovenských škôl.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa tento rok zapojili a držíme palce pri realizácii podporených projektov.

xlsx

Zdravá duša školy 2021/2022 - podporené projekty (33.10 KB)

file_download
xlsx

Zdravá duša školy 2021/2022 - hodnotiaca komisia (17.79 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu