Výsledky grantového programu Digitálny svet pre každého

V druhom ročníku grantového programu Digitálny svet pre každého prijala Nadácia Orange 100 projektov od mimovládnych neziskových organizácií.

Odborná hodnotiaca komisia vybrala 26 najzaujímavejších projektov, ktoré podporíme celkovou sumou 50 000 €.

Tohtoročné podporené projekty zapoja až 752 ľudí z digitálne vylúčených skupín, pre ktorých vzdelávacie programy pripraví 194 lektorov, organizátorov. Projekty budú pracovať s rozmanitou skupinou ľudí, najmä s deťmi a mládežou z marginalizovaných komunít, zo sociálne znevýhodneného prostredia, ako aj s ľuďmi so zdravotným alebo mentálnym znevýhodnením.

Najväčší počet podporených projektov, až 22, bolo v téme rozvoja digitálnej gramotnosti a zvyšovania motivácie vylúčených skupín k práci s digitálnymi technológiami, ďalšie štyri projekty sa budú venovať téme budovania personálnych kapacít mimovládnych organizácií s cieľom digitálnej inklúzie. Projekty sa budú do novembra 2022 realizovať vo všetkých krajoch Slovenska, najviac podporených projektov je z Banskobystrického kraja.

Odbornú hodnotiacu komisiu oslovili práve tie organizácie, ktoré zo svojich skúseností presne poznajú potreby klientov a klientok v oblasti digitálnej gramotnosti a podľa týchto potrieb pripravia premyslený program vzdelávania a rozvoja ich digitálnych zručností. Najlepšie hodnotené boli tie projekty, ktoré prepájajú digitálne zručnosti klientov s reálnym využitím v živote, v praxi – pri hľadaní a získaní práce, či každodenných životných situáciách.

Hodnotiacu komisiu najviac zaujal projekt zameraný na rozvoj IT zručností matiek z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi. Organizácia Maják nádeje pôsobiaca v Košickom kraji bude poskytovať počítačové kurzy, počas ktorých sa ženy naučia základy práce s PC, Wordom, internetom a online komunikáciou. Vzdelávanie bude prebiehať vo dvojici lektor – matka, maximálne trojici u tých matiek, ktoré sa už zúčastnili základného kurzu a bude prispôsobené individuálnym schopnostiam jednotlivých mám. Nadobudnuté IT zručnosti mamám otvoria možnosti pre hľadanie si zamestnania, ako aj rozšíria možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Zároveň im uľahčia učenie sa so svojimi deťmi, pre ktoré sú technológie už neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania.

Vysoko hodnoteným bol aj prepracovaný vzdelávací program Autistického centra Andreas v Bratislave. Snahou organizácie je vytvoriť pre deti a mladých ľudí s poruchou autistického spektra priestor pre rozvoj digitálnych zručností prostredníctvom krúžkov s odborne spoľahlivým, ale aj emočne, sociálne a zmyslovo bezpečným zázemím. Projekt podporí participatívnosť a spoluprácu klientov pri vytváraní webstránky, tvorbe edukačných videí a osvetového letáku o autizme, pre menšiu skupinu bude určený krúžok programovania ako príprava na vysokú školu, či zamestnanie. Mladí ľudia s Aspergerovým syndrómom získajú zručnosti potrebné pre spracovávanie fotiek, nahrávanie videí a prácu s textom. Taktiež sa naučia byť ostražití v online priestore, najmä čo sa týka kyberšikany a internetovej kriminality. V neposlednom rade budú zrealizované školenia v digitálnej gramotnosti pre zamestnancov Autistického centra Andreas.

Inšpiratívnym príkladom budovania kapacít organizácie s cieľom digitálnej inklúzie je Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu. Asociácia plánuje zvýšiť digitálne zručnosti svojich dobrovoľníkov a asistentiek, ktorí pôsobia v marginalizovaných rómskych komunitách, ktorých sú sami súčasťou a majú limitovaný prístup ku technológiám. Vďaka vzdelávaniu sa dobrovoľníci organizácie ACEC naučia sebavedomejšie pracovať s počítačom a tabletom, používať email, základné programy MS office, využívať internet a siete a rozvíjať schopnosť hľadať a používať získané informácie. Dôraz bude kladený na zvýšenie bezpečnosť pri práci na PC, telefónoch aj na sociálnych sieťach.

Odborná hodnotiaca komisia navyše odporučila tri organizácie, ktorých klienti a klientky dostanú príležitosť oboznámiť sa a vyskúšať digitálne technológie a stroje ako plotre, laser, 3D tlač v kreatívnej dielni v LAB powered by Nadácia Orange v Starej Tržnici v Bratislave. 5 trojmesačných voucherov na HOBBY členstvo LAB daruje organizáciám: Autistické centrum Andreas v Bratislave, Občianske združenie MORFEUS pôsobiace v Pezinku a občianske združenie SOVÍČA v Zlatých Moravciach.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa tento rok zapojili a držíme palce pri realizácii podporených projektov.

xlsx

Digitálny svet pre každého 2022 - podporené projekty (34.14 KB)

file_download
xlsx

Digitálny svet pre každého 2022 - hodnotiaca komisia (17.60 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu