Víťazi Ceny Nadácie Orange za rok 2016

Za prítomnosti prezidenta Slovenskej republiky, zástupcov mimovládnych organizácií, médií a pozvaných hostí sme už po ôsmy raz oceňovali iných.

Tých, ktorí prispievajú k zmene Slovenska na lepšie miesto pre život.

Do termínu uzávierky 23. 3. 2017 sa prihlásilo spolu 75 organizácií, formálne podmienky splnilo 70 z nich, do druhého kola postúpilo 15 nominácií. Štvrtýkrát sme udelili aj Cenu pre osobnosť za občiansku angažovanosť.

Laureáti ocenenia okrem symbolického vavrínového venca, ktorého autorkou je Andrea Ďurianová, získali aj finančnú podporu na rozvoj aktivít organizácie, a to vo výške 8 000 eur za prvé, 5 000 eur za druhé a 3 000 eur za tretie miesto. Držiteľov mimoriadneho ocenia sme podporili sumou 2 000 eur.

Kategória Vzdelávanie

1. miesto: Detský čin roka, o. z., za dlhodobý rozsah aktivít, ktoré podporujú prosociálne správanie detí, za poukázanie na pozitívne vzory v konaní dobrých detských činov, ktoré ďalej rozvíjajú hodnoty a kultivované medziľudské vzťahy.

2. miesto: Nadácia Milana Šimečku, za výrazné vzdelávacie aktivity pre pedagógov a žiakov, za inovatívny prístup a spracovanie náročných tém, participatívnu tvorbu metodických materiálov nielen pre školy, ale aj za vytváranie nástrojov na vzdelávanie detí s rôznymi potrebami a snahu o osobnostný rast každého žiaka.

3.miesto: Slovenský Skauting, o. z., za systematickú a dlhodobú činnosť v oblasti neformálneho vzdelávania detí a mládeže, tvorbu metodík a zameranie na celostný rozvoj cieľovej skupiny.

Mimoriadne ocenenie získalo občianske združenie Beni klub za systematický prístup v oblasti rozvoja pohybovej kultúry u detí s rôznymi predispozíciami a za vytvorenie všestranného programu rozširujúceho nielen gramotnosť detí v športových aktivitách, ale zabezpečujúci individuálny prístup, naplnenie ich prirodzených potrieb, sebaposúdenie a spokojnosť detí.

Ďalší nominovaní

POST BELUM SK, o. z. za rozvoj inovatívnych metód neformálneho vzdelávania v oblasti moderných dejín a problematiky ľudských práv realizovaných zážitkovou formou prostredníctvom autentických materiálov a svedectiev, rozvoj historického povedomia, kritického myslenia a formovania hodnotových postojov žiakov, študentov aj širokej verejnosti.

Hodnotiaca komisia: Andrea Cocherová – Nadácia Orange, Juraj Hipš – Občianske združenie Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Peter Dráľ – Nové školstvo, Tatiana Piovarčiová – Asociácia S. Kovalikovej, Stanislav Boledovič – Teach for Slovakia

Kategória Komunitný rozvoj

1.miesto: kRaj, o. z., za inovatívny, dlhodobý a profesionálny spôsob spracovania témy včelárstva a za aktívne zapájanie ľudí z regiónu a marginalizovaných skupín do včelárenia.

2.miesto: Rodinné centrum Ráčik, o. z., za pestrosť aktivít, ktoré mobilizujú, nielen rodiny s deťmi, ale široké spektrum komunity v bratislavskej mestskej časti Rača.

3.miesto: Slovenský skauting, 21. zbor Korčín Zvolenská Slatina, za dlhodobú a systematickú prácu s deťmi a mladými ľuďmi, ďalej za vnášanie nových prvkov z oblasti kultúry, umenia do starostlivosti o vybrané priestory v obci Zvolenská Slatina, ale aj za projekty a metodiky aplikovateľné do iných komunít.

Ďalší nominovaní

Sine Metu, o. z., za spájanie a rozvoj mladých ľudí, podporu ich aktívnej účasti na živote komunity a na riešení súčasných problémov maďarskej menšiny na Slovensku.

Spoločnosť At Home Gallery pre umenie a kultúru, o. z. za vytvorenie multikultúrneho priestoru a prinášanie zaujímavých tém a aktivít, ktoré vedú komunitu k otvorenosti, k tolerancii, k úcte voči sebe samým i ostatným a k všeobecným ľudským hodnotám.

Hodnotiaca komisia: Marek Adamov – Truc sphérique o. z., Andrea Cocherová – Nadácia Orange, Marek Hattas – Triptych o. z., Beata Hirt – Komunitná nadácia Zdravé mesto, Martina Paulíková – Združenie Slatinka

Kategória Sociálna inklúzia

1.miesto: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, o. z., za dlhodobý prínos v presadzovaní sociálnej inklúzie na systémovej úrovni, za rozvoj kvality sociálnych služieb a za profesionálny prístup k poskytovaným terénnym službám, vzdelávaniu a podpore celospoločenskej odbornej diskusie v oblasti potrieb ľudí so špecifickými potrebami.

1.miesto: Liga proti rakovine SR, o. z., za inovatívny prístup k poskytovaniu rôznorodých služieb onkologickým pacientom, ich rodinám a blízkym, za systematický prístup v oblasti prevencie a informovanosti širokej verejnosti o problematike ťažkého ochorenia.

2.miesto: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, o.z., za dlhodobú snahu zvyšovať kvalitu života detí a dospelých ľudí s nervovo-svalovými ochoreniami a za vytváranie podmienok pre ich nezávislý a plnohodnotný život v prirodzenom pracovnom a domácom prostredí.

Mimoriadne ocenenie získalo občianske združenie PRIMA, za profesionálny a dlhodobý prínos v práci s rizikovou cieľovou skupinou ako sú užívatelia drog, ľudia pracujúci v sexbiznise a ľudia bez domova, za vytvorenie modelového prístupu v oblasti terénnej sociálnej práce a postupov, ktoré znižujú negatívne dôsledky užívania drog.

Ďalší nominovaní

Mestské divadlo Divadlo z Pasáže, n. o., za inovatívny a kreatívny prístup k vzdelávaniu a zamestnávaniu ľudí s mentálnym postihnutím, za vytváranie inkluzívnych  podmienok v ich prirodzenom prostredí a za prepájanie umeleckej a kultúrnej línie so sociálnou, vzdelávacou a osvetovou.

Hodnotiaca komisia: Andrea Cocherová – Nadácia Orange, Soňa Holúbková – Agentúra  podporných služieb Žilina, Slávka Mačáková – ETP Slovensko, Vladislav Matej – SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Marek Roháček – OZ Návrat

Cena pre osobnosť za občiansku angažovanosť

Tradíciou sa stalo oceňovanie výnimočnej osobnosti Cenou pre osobnosť za občiansku angažovanosť, ktorá je udeľovaná za dlhodobý a systematický prínos zmysluplných inovatívnych riešení a ovplyvňovanie verejnej mienky v prospech tých, ktorí to najviac potrebujú. Patrí človeku, ktorý zásadným spôsobom ovplyvnil oblasť, v ktorej pôsobí, a to nielen ako člen organizácie, ale aj ako individualita. Víťazku tejto kategórie sa stala Janette Maziniová Motlová, zakladateľka Rómskeho inštitútu a neziskovej organizácie Eduma za neutíchajúcu snahu o búranie predsudkov voči menšinám a ich prepájanie s majoritnou spoločnosťou, ale aj za prácu s ľuďmi zo znevýhodnených skupín či tými, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. Podstatnou súčasťou jej práce sú aj aktivity v oblasti vzdelávania, v ktorej sa zameriava na metodickú, konzultačnú a školiacu stratégiu práce s mládežou.

Opäť rozhodovala aj verejnosť

Po úspechu minuloročného hlasovania verejnosti sme sa rozhodli dať aj tento rok príležitosť širokej verejnosti a v online hlasovaní vyjadriť svoje sympatie jednej z nominovaných mimovládnych organizácii. Celkovo organizácie získali 13 835 hlasov a najviac ich prišlo pre Slovenský Skauting, až 3 949.  Víťaza sme ocenili Cenou verejnosti a sumou 2 000 eur.