Víťazi Ceny Nadácie Orange za rok 2015

Posledný májový večer v bratislavskej Starej tržnici patril tým, ktorí menia svet na lepšie miesto. Za prítomnosti zástupcov mimovládnych organizácií, médií a pozvaných hostí sme už po siedmy raz ocenili 11 mimovládnych organizácií z celého Slovenska za ich verejnoprospešné aktivity.

Do termínu uzávierky 17. 3. 2016 sa prihlásilo spolu 92 organizácií, formálne podmienky splnilo 86 z nich, do druhého kola postúpilo 15 nominácií. Tretíkrát sme udelili aj Cenu pre osobnosť za občiansku angažovanosť.

Laureáti ocenenia okrem symbolického vavrínového venca, ktorého autorkou je Andrea Ďurianová, získali aj finančnú podporu na rozvoj aktivít organizácie, a to vo výške 8 000 eur za prvé, 5 000 eur za druhé a 3 000 eur za tretie miesto. Držiteľov mimoriadneho ocenia sme podporili sumou 2 000 eur.

Kategória Vzdelávanie

1. miesto: Liga za duševné zdravie SR, o. z., Bratislava, za vzdelávací program Zippyho kamaráti, ktorý hravou formou zlepšuje sociálne zručnosti detí na základných školách.

2. miesto: Nové školstvo, o. z., Šamorín, za aktívne včlenenie témy vzdelávania do centra verejného záujmu, za prácu na výskumných, publikačných a diskusných vzdelávacích aktivitách a projektoch.

3. miesto: STROM, o. z., Košice, za prácu s nadpriemerne inteligentnou mládežou, ktorej pomáhajú rozvíjať kritické myslenie, vecne riešiť problémy a rozvíjať vlastný potenciál, a to najmä prostredníctvom iného vnímania matematiky.

Mimoriadna cena Nadácie Orange

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia zriadená Kultúrnym združením občanov rómskej národnosti Košického kraja, n. o., Košice, za neutíchajúcu snahu vychovať prostredníctvom vzdelávacích aktivít novú generáciu Rómov, ktorá bude plnohodnotne participovať na spoločenskom, kultúrnom i politickom dianí.

Ďaľší nominovaní

DAPHNE -­ Inštitút aplikovanej ekológie, o. z. za vytvorenie komplexného vzdelávacieho systému pre žiakov základných škôl – Živá učebnica, ktorá sa venuje príbehovému vzdelávaniu a prepája prírodovedné predmety s inými oblasťami. Okrem žiakov prináša inšpiráciu pre učiteľov, rodičov a v neposlednom rade pre širokú verejnosť.

Hodnotiaca komisia: Zora Bútorová, sociologička Inštitútu pre verejné otázky; Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange; Martin Kríž, odborník na vzdelávanie; Miron Zelina, riaditeľ Ústavu humanitných štúdií Pedagogickej fakulty UK v Bratislave

 

 

Kategória Sociálna inklúzia

1. miesto: ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, o. z., Košice, za poskytovanie komplexných integrovaných sociálnych služieb cielených hlavne na rómsku komunitu a za projekt svojpomocnej výstavby nízkonákladových rodinných domov pre marginalizované skupiny.

2. miesto: Liga za ľudské práva, o. z., Bratislava, za presadzovanie transparentnej, dôstojnej a zodpovednej migračnej, azylovej a integračnej politiky a za široké spektrum aktivít pre azylantov a cudzincov s cieľom pomôcť im so začlenením sa do slovenskej spoločnosti.

3. miesto: Združenie STORM, o. z., Nitra, za pestrú škálu aktivít, ktoré sú poskytované ľuďom s rizikovým správaním, prispievajú k riešeniu najmä drogovej problematiky a venujú sa prevencii rizikového správania u širokej cieľovej skupiny.

Ďaľší nominovaní

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, o. z. za škálu dlhodobých aktivít, ktorými organizácia iniciuje zlepšovanie kvality sociálnych služieb, ich transformáciu, deinštitucionalizáciu a rozvoj komunitných služieb ako lepšej alternatívy, a to jednak v priamej práci s klientami so špecifickými potrebami, ale aj na systémovej úrovni.

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, o. z. za dlhodobú snahu zvyšovať mieru kvality života ľudí s autizmom, a zároveň za projekt zameraný na sociálnu inklúziu osôb s autizmom formou vzdelávania, prípravy na prácu a zamestnanie na voľnom trhu práce.

Hodnotiaca komisia: Miroslav Cangár, odborník na sociálnu inklúziu; Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange; Vladislav Matej, riaditeľ Nadácie SOCIA; Marek Roháček, riaditeľ Občianskeho združenia Návrat

 

Kategória Komunitný rozvoj

1. miesto: Truc sphérique, o. z., Žilina, za vytvorenie nezávislého kultúrneho priestoru, umeleckého laboratória a priestoru pre aktivistov Stanica Žilina-Záriečie, dlhodobé komunitno-kultúrno-vzdelávacie aktivity a neutíchajúcu snahu pracovať na obnove ďalšieho kultúrneho priestoru Novej synagógy – Kunsthalle Žilina.

2. miesto: Preles, o. z., Žilina, za komplexné riešenie, výraznú podporu a vytváranie fungujúcich komunít, ktoré vedia veľmi efektívne riešiť celý rad problémov a za budovanie väzieb aktívnych ľudí v starostlivosti o svoje okolie v meste Žilina.

3. miesto: Mladá Sereď, o. z., Sereď, za kultúrne, verejné i sociálne aktivity, ktoré smerujú ku skutočnému naplneniu potrieb miestnej komunity v meste Sereď a okolí.

Mimoriadna cena Nadácie Orange

V tomto ročníku ocenenia sme udelili aj jedno mimoriadne ocenenie. Odniesla si ho Združenie Slatinka, o. z., Zvolen, za dlhodobú snahu a postup svojpomocného spravovania obce Slatinka, za vytrvalú prácu v budovaní komunity, ktorá sa viaže k znovuoživeniu kontroverzného projektu vodného diela Slatinka, ktoré (by) malo zaplaviť obec Slatinka a cenné údolie rieky Slatina. Organizáciu sme odmenili sumou 2 000 eur.

Ďaľší nominovaní

Športový klub Bokša, o. z. za tvorivý, aktívny prístup a široké zapojenie komunity do podujatí, za neustálu snahu aktivizovať miestnych obyvateľov k angažovanosti a k napĺňaniu spoločných potrieb.

Hodnotiaca komisia: Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange; Beáta Hirt, riaditeľka Komunitnej nadácie Zdravé mesto, Banská Bystrica; Ivan Ježík, riaditeľ Neziskovej organizácie Voices; Milan Zvada, dramaturg a projektový manažér centra Záhrada – Centrum nezávislej kultúry v Banskej Bystrici

 

Cena pre osobnosť za občiansku angažovanosť

Ivan Ježík, riaditeľ Nezikovej organizácie Voices za dlhoročné pôsobenie a hľadanie inovatívnych riešení v oblasti vzdelávania, snahu viesť a vychovávať najmä mladých ľudí smerom k otvorenej komunikácii, učeniu a samostatnému kritickému mysleniu.

Cena verejnosti

Po prvýkrát sme dali možnosť rozhodnúť o jednom z víťazov i širokej verejnosti. V online hlasovaní na našej facebookovej stránke, v ktorom mohol každý vyjadriť svoje sympatie jednej z 15 nominovaných mimovládnych organizácií, ktoré sa dostali do druhého kola. Najviac hlasov (1216) spomedzi takmer 4 382 hlasov získalo košické Občianske združenie STROM. Víťaza sme ocenili sumou 1 000 eur.

pdf

Podrobné informácie o ocenení - výzva (237.33 KB)

file_download
pdf

Cena Nadácie Orange 2015 - štatút (145.44 KB)

file_download