Víťazi Ceny Nadácie Orange za rok 2014

V šiestom ročníku Ceny Nadácie Orange sme opäť ocenili výnimočné mimovládne organizácie, ktoré v uplynulom roku prispeli k riešeniu aktuálnych potrieb spoločnosti v oblastiach, ktorým sa aj my prioritne venuje.

Celkovo sa o ocenenie uchádzalo 101 organizácií v troch kategóriách. Odborná hodnotiaca komisia spomedzi 88 nominácií spĺňajúcich formálne hodnotiace kritériá v každej z nich určila 5 nominácií, z ktorých komisia určila troch víťazov v každej kategórii. Organizácie na 1. mieste finančnú odmenu 8 000 eur, ocenení na 2. mieste odmenu vo výške 5 000 eur a organizáciám na 3. mieste sme venovali po 2 000 eur. Každá z ocenených organizácií zároveň získala umelecký artefakt, ktorého autorkou je Andrea Ďurianová.

Kategória Vzdelávanie

1. miesto: Človek v ohrození, o.z., za projekty globálneho vzdelávania, ktoré pomáhajú mladým ľuďom lepšie pochopiť svet, rozvíjať kritické myslenie, sebavedomie, podporovať účasť na verejnom živote a prispieť k zlepšeniu života iných.

2. miesto: Indícia, n.o., za aktivity zamerané na presadenie potrebných zmien v oblasti formálneho vzdelávania a na zvyšovanie motivácie učiteľov realizovaných s cieľom pripraviť mladých ľudí na uplatnenie sa v reálnom živote.

3. miesto: INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, o.z., za vzdelávacie aktivity realizované inovatívnymi formami a metódami, ktoré pomáhajú mladým ľuďom odkrývať súvislosti v rôznych oblastiach našej spoločnosti, vyvracať zavádzajúce mýty a motivovať ich k aktívnemu občianskemu životu.

Mimoriadna cena Nadácie Orange

V tomto ročníku ocenenia sme udelili aj jedno špeciálne ocenenie. Odniesla si ho Divadlo Pôtoň, n.o., za aktuálne a kreatívne riešenie spoločensky závažných tém v oblasti sociálnej inklúzie a neformálne vzdelávanie vo forme divadelných hier a workshopov v kultúrnom centre na periférii, v obci Bátovce. Organizáciu sme odmenili sumou 2 000 eur.

Ďalší nominovaní

  • KASPIAN, o.z., za priekopnícke nízkoprahové programy pre deti a mládež na Slovensku a veľmi dobré prepojenie teoretického a praktického vzdelávania detí a mladých ľudí v ohrození.

Kategória Komunitný rozvoj

1. miesto: Svatobor, o.z., za vytváranie priestoru pre rozhovor a spoluprácu rómskych a nerómskych komunít v Hanušovciach nad Topľou a v obci Rudlov a podporu rozvoja sebestačnosti ľudí z osád prostredníctvom záhradkárskych aktivít.

2. miesto: Triptych, o.z., za vytvorenie inšpiratívneho verejného priestoru Hidepark v Nitre, v ktorom viacerým miestnym komunitám umožňujú sebarealizáciu v oblasti športu, umenia a ekológie.

3. miesto: Priatelia trstenskej prírody, o.z., za zapojenie všetkých generácií obyvateľov obce Trstené pri Hornáde do aktivít na zastavenie znečisťovania a poškodzovania ich bezprostredného prostredia a vplývanie na zmenu zaužívaných stereotypov v prístupe k rozvoju obce.

Mimoriadna cena Nadácie Orange

Aj v kategórii Komunitný rozvoj sa hodnotiaaca komisia rozhodla udeliť špeciálne ocenenie pre Nástupište 1-12, o.z., za oživenie a využitie verejného priestoru v Topoľčanoch na podporu kultúry a komunitného života a za prepojenie života komunity so súčasným umením. Organizáciu sme rovnako odmenili sumou 2 000 eur.

Ďalší nominovaní

  • Mládež ulice, o.z. za dlhodobú prácu v komunitách a s komunitami založenú na princípoch participatívneho zapájania obyvateľov v Bratislavskej Petržalke a Rači.

Kategória Sociálna inkúzia

1. miesto: Združenie pre duševné zdravie – INTEGRA, o.z., za výsledky dlhodobej činnosti pri poskytovaní služieb pre ľudí s duševnými poruchami na východe Slovenska.  

2. miesto: Proti prúdu, o.z., za dlhodobú pomoc ľuďom bez domova, úspešné projekty na ich zamestnávanie a oddlžovanie, presadzovanie systémových zmien a odstraňovanie predsudkov v spoločnosti.

3. miesto: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, o.z., za aktivity a služby v prospech ľudí so zrakovým postihnutím, ktoré poskytuje na Slovensku už dvadsaťpäť rokov.

Ďalší nominovaní

  • Liga za ľudské práva, o.z., za široké spektrum aktivít pre azylantov a cudzincov s cieľom pomôcť im so začlenením sa do slovenskej spoločnosti.
  • Prima, o.z., za dlhodobú terénnu prácu a poskytovanie právneho a zdravotného poradenstva užívateľom drog, ľuďom pracujúcim v pouličnom sexbiznise a mladým ľuďom bez domova, ako aj za prevádzku kontaktného centra pre užívateľov drog.

Cena pre osobnosť za občiansku angažovanosť

V tomto roku sme sa opäť rozhodli oceniť aj jednotlivca. Získal ju Sandra Tordová, riaditeľka Proti prúdu, o.z. a zároveň šéfredaktorka pouličného časopisu Nota bene, za dlhodobú prácu a pomoc ľudom bez domova, búranie predsudkov voči nim, ovplyvňovanie legislatívy v tejto oblasti a ďalšie prospešné aktivity.