Víťazi Ceny Nadácie Orange za rok 2013

Víťazi Ceny Nadácie Orange za rok 2013

V piatom ročníku Ceny Nadácie Orange sa o prestížne ocenenie, ktoré ako jediné na Slovensku oceňuje prácu mimovládnych organizácií, uchádzalo 110 nominácií predložených v troch kategóriách – sociálna inklúzia, vzdelávanie a komunitný rozvoj. Z nich odborná hodnotiaca komisia do užšieho výberu posunula 15 nominácií, ktoré boli prizvané na osobné prezentácie svojich nominovaných aktivít. Následne komisia určila troch víťazov v každej kategórii. Organizácie na 1. mieste finančnú odmenu 8 000 eur, ocenení na 2. mieste odmenu vo výške 5 000 eur a organizáciám na 3. mieste sme venovali po 2 000 eur. Každá z ocenených organizácií zároveň získala umelecký artefakt, ktorého autorkou je Andrea Ďurianová.

Kategória Sociálna inkúzia

1. miesto: Agentúra podporných služieb, n. o. Žilina za cieľavedomosť pri uplatňovaní princípov komunitnej práce (využívanie verejných zdrojov pôsobiacich v okolí), rozvoj partnerstva s užívateľmi služieb, s rodinnými príslušníkmi, s úradníkmi a inými občanmi v komunite.  

2. miesto: Člověk v tísni, o.p.s. – pobočka Slovensko za podporu integrácie občanov z vylúčených rómskych lokalít a snahu otvoriť odbornú diskusiu o tejto téme.

3. miesto: Áno pre život, n. o. za prácu s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením – najmä s tehotnými ženami, matkami s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho násilia.

Ďalší nominovaní

  • STORM, o. z. za zmysluplnú prácu zamestnancov tohto združenia, ktorí sa venujú prevencii rizikového správania sa ľudí spôsobujúceho negatívny dopad na život obyvateľov. Združenie bolo zároveň nominované za príkladné sieťovanie nízkoprahových služieb pre širokú škálu cieľových skupín, zavádzanie filozofie harm-reduction do bežného života a praxe v pomáhajúcich profesiách.
  • Centrum Slniečko, n. o. pretože v ňom pracujú ľudia, ktorí často i napriek nepriazni osudu, dlhodobého často aj celospoločenského podceňovania tejto témy, finančného poddimenzovania vydržali, vytvorili komplexný systém pomoci, sú ochotní sa v tejto téme vzdelávať, vždy hľadajú nové alternatívne riešenia predovšetkým v záujme pomoci a ochrany cieľovej skupiny a často nasadzujú aj svoju bezpečnosť v záujme ochrany detí a klientov centra.

Informácie o aktivitách nominovaných organizácií si môžete pozrieť vo videu.

Kategória Komunitný rozvoj

1. miesto: SOSNA, o. z. za pôsobenie v oblasti posilnenia miestnej sebestačnosti, v propagácii miestnych bio potravín, zakladaní prírodných a komunitných záhrad, realizáciu prírodných stavieb a vôbec v oblasti využívania miestnych zdrojov.

2. miesto: Divadelná spoločnosť METEORIT Rumanová, o. z. za to, že prispieva k rozvoju obecného spoločenstva spoluvytváraním diela, ktoré urobilo výrazné brázdy v ponímaní vzťahu konkrétneho človeka k rozvoju a propagácii svojej lokality.

3. miesto: Ulita, o. z. za jeho angažovanosť v mestských komunitách, kde reaguje na potreby jej obyvateľov a napomáha vo zveľaďovaní lokality, ktorá má na verejnosti negatívny obraz.

Ďalší nominovaní

  • Nadácia Horský park za jej dlhodobú a produktívnu prácu pri vytváraní a kultivovaní širokej komunity, čo považuje za aktuálnu výzvu v súčasnej individualistickej dobe. Poskytuje dôkaz o prospešnosti práce ľudí z tretieho sektora a sile komunity na lokálnej úrovni.
  • Priatelia Zeme – SPZ, o. z. za prístup k riešeniu problematiky nakladania s komunálnym odpadom, ktorý je v slovenských podmienkach unikátny a dosahuje výnimočné výsledky. Prináša ľuďom motiváciu, zvyšuje ich aktivitu, záujem o verejné dianie ako i o svoje životné prostredie.

Kategória Vzdelávanie

1. miesto: EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského, o. z. za dlhodobé a všeobecne prospešné služby, systematické úsilie o pozitívne zmeny v oblasti vzdelávania a sociálnej inklúzie občanov so sluchovým postihnutím a hluchoslepotou.

2. miesto: TANDEM, n. o. za skvalitňovanie systému, kultiváciu podmienok na vzdelávanie mimo školského prostredia, ako aj motiváciu k získavaniu nových zručností v systéme vzdelávania.

3. miesto: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, o. z. za snahu riešiť systémové zmeny v školskom prostredí a komplex inovatívnych vzdelávacích projektov s rôznymi cieľovými skupinami.

Mimoriadna cena Nadácie Orange

V tomto ročníku ocenenia sme udelili aj jedno špeciálne ocenenie. Odniesla si ho Stopka, n. o. za dlhodobú otvorenosť a snahu vytvárať príležitosti pre integráciu prostredníctvom originálnych metód neformálneho vzdelávania s dopadom na rozvoj komunity a tiež presah činnosti organizácie do všetkých oceňovaných kategórií. Organizáciu sme odmenili sumou 3 000 eur.

Ďalší nominovaní

  • Voices, n. o. za inovatívne prístupy, riešenie a poradenstvo organizáciám i jednotlivcom, organizáciu vzdelávacích seminárov Trampolína, diskusných stretnutí Choices, kultúrnych podujatí Voices Live i neformálnej konferencie Jump s cieľom podporovať a rozvíjať občiansku spoločnosť na Slovensku.

 

Cena pre osobnosť za občiansku angažovanosť

V tomto roku sme sa tiež rozhodli po prvý raz oceniť aj jednotlivca. Získal ju Marek Roháček, riaditeľ Občianskeho združenia Návrat, ktoré od roku 1993 prispieva k tomu, aby opustené deti nevyrastali v inštitúciách, ale v náhradných, profesionálnych rodinách. Pán Roháček sa dlhodobo a aktívne venuje rodinným formám staroslivosti o opustené deti, sanácii rodín v kríze, systémovým zmenám, sociálnoprávnej ochrane detí, supervízii, manažovaniu organizácie a personálnemu rozvoju odborných pracovníkov.

Viac o ocenenej osobnosti sa dozviete aj vo videu.

V nasledujúcom videu si môžete pozrieť záznam z príjemnej atmosféry gala večera.