Víťazi Ceny Nadácie Orange za rok 2012

O prestížne ocenenie, ktoré ako jediné na Slovensku oceňuje prácu mimovládnych organizácií, sa v štvrtom ročníku uchádzalo 79 nominácií predložených v troch kategóriách – sociálna inklúzia, vzdelávanie a komunitný rozvoj.

Nezávislá hodnotiaca komisia rozhodla o deviatich ocenených:

Kategória Sociálna inklúzia

1. miesto: Občianske združenie Odyseus za poskytovanie nízkoprahových služieb ľuďom pracujúcich v sex-biznise, drogovo závislým, ľuďom s HIV, sexuálne aktívnym mladým ľuďom a experimentujúcim s drogami. Týmto cieľovým skupinám sa organizácia začala venovať ako prvá na Slovensku a za 15 rokov sa jej podarilo vypracovať programy, ktoré zabezpečujú potreby klientov/tiek na profesionálnej úrovni.

2. miesto: Nezisková organizácia Depaul Slovensko za prevádzkovanie nízkoprahovej nocľahárne, poskytovanie sociálneho poradenstva a pomoci pri hľadaní trvalého riešenia životnej situácie ľudí bez domova.

3. miesto: SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien za kampaň Staroba sa nás dotýka, za verejnú zbierku Lienka pomoci a za upozorňovanie na problémy a možnosti seniorského veku a hľadanie ich konštruktívnych riešení.

Ďalší nominovaní

  • Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj za dlhodobé pôsobenie vo vylúčených komunitách a za poskytovanie komplexných integrovaných sociálnych služieb dospelým, deťom a mládeži z týchto komunít
  • Nezisková organizácia Áno pre život za inovatívny projekt v prístupe riešenia integrácie sociálne znevýhodnej cieľovej skupiny osamelých tehotných žien v núdzi a matiek s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho násilia

Informácie o aktivitách nominovaných organizácií si môžete pozrieť v dokrútke.

Kategória Vzdelávanie

1. miesto: Nezisková organizácia P-MAT za dlhodobú a cieľavedomú prácu s nadanými deťmi v oblasti matematiky,fyziky a ďalších prírodných vied, v ktorej využíva neštandartné a neformálne formy výučby, ktoré podporujú samostatné objavovanie, nadšenie pre učenie a rozvoj sociálnych zručností.

2. miesto: Občianske združenie Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS) za využívanie vzdelávania ako kľúčového nástroja na dosahovanie spoločenských zmien.

3. miesto: Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní za dlhodobé pôsobenie organizácie zamerané na podporu reformy vzdelávania zdola.

Ďalší nominovaní

  • Občianske združenie Človek v ohrození za podporu učiteľov v metodike efektívneho vyučovania v témach globálneho rozvojového vzdelávania.
  • Občianske združenie Poza školu za podporu a realizáciu vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre deti a mládež v mimoškolskom prostredí a čase a za synergickú spoluprácu školy, rodičov a mimovládnej organizácie v rámci komunity.

Informácie o aktivitách nominovaných organizácií si môžete pozrieť v dokrútke.

Kategória Komunitný rozvoj

1. miesto: Združenie Slatinka za neúnavnú snahu komunikovať so samosprávou a s rôznymi partnermi a za zapájanie ľudí a verejnosti do diskusie a tvorby verejného priestoru. Už 15 rokov sa organizácia venuje ochrane zvyškov prírodných lokalít v urbanizovanom prostredí mesta Zvolen a výsledkom ich dlhoročného úsilia je aj projekt Mestského parku Lanice.

2. miesto: Občianske združenie Misia mladých za Program pomoci v rodinám v núdzi, prostredníctvom ktorého organizácia pomáha riešiť krízové situácie rodín z celého regiónu Oravy.

3. miesto: Nezisková organizácia Záhrada – Centrum nezávislej kultúry za podporu súčasného a komunitného umenia prostredníctvom organizácie multižánrových kultúrnych akcií a za rozvoj kultúrneho a spoločenského života v meste Banská Bystrica.

Ďalší nominovaní

  • Rodinné centrum Ráčik za aktivity, ktoré vzišli pôvodne z materského centra a v priebehu rokov sa rozšírili na ďalšie generácie, takže teraz poskytuje ľuďom z Rače a okolia priestor na kvalitné trávenie voľného času.
  • Hasičský zbor Priekopa za zanietenosť, ktorú organizácia venuje svojim aktivitám, v rámci ktorých prepája rôzne cieľové skupiny. Za činnosť, ktorou sa snaží prispieť k prekonaniu tradičného pohľadu verejnosti na hasičské zbory.

Informácie o aktivitách nominovaných organizácií si môžete pozrieť v dokrútke.