Víťazi Ceny Nadácie Orange za rok 2011

V treťom ročníku sa o ocenenie uchádzalo až 87 organizácií. Každú kategóriu hodnotila nezávislá komisia, ktorá do užšieho výberu posunula 5 nominácií. Ocenili sme dlhodobý prínos a systematické angažovanie sa mimovládnych organizácií v jednej z našich kľúčových oblastí.

Kategória Vzdelávanie

1. miesto: Asociácia Susan Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku za program rieši potrebu vyššej kvality v oblasti formálneho i neformálneho vzdelávania, modernizáciu spôsobu výučby a práce s deťmi. Asociácia už 20 rokov vzdeláva dospelých pracujúcich s deťmi, aby mohli učiť deti efektívnejšie a inovatívnejšie.

2. miesto: Združenie Maxa Reinhardta za inšpiratívny program Detská univerzita Komenského, ktorá sa z Bratislavy rozšírila aj do online priestoru, a tak sa stala dostupnejšou pre deti z ďalších slovenských miest.

3. miesto: Slovenská debatná asociácia za rozvoj kritického myslenia medzi mladými ľuďmi pomocou akademickej debaty, a to už od roku 2004.

Nominovaní:

  • Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich za zbližovanie sveta nepočujúcich so svetom počujúcich a odstraňovanie komunikačnej bariéry netradičnými programami v oblasti umeleckého tlmočenia a e-learningu
  • Nitrianska komunitná nadácia za neformálne vzdelávanie mladých ľudí zo znevýhodneného sociálneho prostredia k dobrovoľníctvu, solidarite a pomoci iným vo svojej komunite v Nitre

Pozrite si nominované projekty v kategórii vzdelávanie.

Kategória Sociálna inklúzia

1. miesto: Nezisková organizácia Plamienok za prevádzku detského domáceho hospice, ktorý poskytuje bezplatnú starostlivosť nevyliečiteľne chorým deťom. Od svojho vzniku v roku 2003 im ponúka možnosť prežiť život doma, v kruhu svojich najbližších.

2. miestoObčianske združenie Návrat za dlhodobé výsledky svojej práce, vďaka ktorej takmer 1 000 opustených detí našlo nový domov v náhradnej rodine, a tak ich počet tak prevýšil počet detí v ústavnej starostlivosti. V roku 1996 uviedol Návrat do praxe novú formu rodinnej starostlivosti o deti – profesionálne náhradné rodičovstvo.

3. miestoObčianske združenie Dlaň za dlhodobú prácu pri otváraní malokapacitných zariadení, ktoré prispievajú k rozvoju sociálnych väzieb ľudí s mentálnym znevýhodnením a k získavaniu ďalších zručností potrebných pre každodenný nezávislý život. Od roku 2004 napomáha deinštitucionalizácii veľkokapacitného Domova sociálnych služieb Slatinka v komunite mesta Lučenec.

Nominovaní:

  • OZ Proti prúdu za výsledky práce, ktoré dokázali zmierniť negatívne postoje a stereotypy voči bezdomovcom, zmeniť vnímanie týchto ľudí prostredníctvom osobných vzťahov s predajcami časopisu Note Bene a posilniť pocit zaangažovanosti verejnosti do riešenia problematiky
  • OZ Šanca pre nechcených za zachránu nechcených novorodencov a poskytovanie náhradného bývania opusteným matkám s maloletými deťmi i seniorom v trojgeneračnom centre, aj za podnecovanie medzigeneračnej výmeny medzi seniormi žijúcimi v zariadení a mladými dobrovoľníkmi.

Pozrite si nominované projekty v kategórii sociálna inklúzia.

Kategória Regionálny a komunitný rozvoj

1. miesto: Občianske združenie Kultúrne centrum Aktivity za podporu miestnej komunity v Trenčíne, kde vytvára kultúrny priestor pre deti i dospelých najmä na sídlisku Juh aj pre celé mesto.

2. miesto: Občianske združenie Kruh za projekt dobrovoľníckej obnovy okolia tajchov nad Banskou Štiavnicou, ktorého dôležitým momentom sa stala praktická skúsenosť rodín s deťmi, že komunita dokáže ovplyvniť prostredie, v ktorom žije.

3. miesto: Klub mládežníckych športov za realizáciu skateparku, ktorého plánovanie a výstavba sa stali projektom, čo zblížil komunitu mladých ľudí navzájom i s deťmi z rómskej osady.

Nominovaní:

  • Divadelná spoločnosť METEORIT Rumanová za inšpiratívny príklad toho, ako pôvodne klasická aktivita zameraná na ochotnícke divadlo prerástla do záujmu o širšie problémy komunity, ktoré sú riešiteľné svojpomocne.
  • Nezávislá občianska iniciatíva Náš domov Sásová za zlepšenie životného prostredia, vybudovanie športového areálu a za dlhodobú snahu zlepšovať svoje okolie a podporu lokálpatriotizmu na sídlisku Sásová.

Pozrite si nominované projekty v kategórii regionálny a komunitný rozvoj.

Ceny Nadácie Orange za rok 2011 sme víťazom odovzdali počas slávnostného gala večera 18. 4. 2012 v priestoroch Národnej rady SR na Župnom námestí v Bratislave.

Všetkým oceneným blahoželáme a tešíme sa na ďalšie ročníky ocenenia.

V nasledujúcom videu si môžete pozrieť záznam z príjemnej atmosféry gala večera.