To dá rozum

Kvalita slovenského školstva v medzinárodnom porovnaní upadá. Stojíme pred potrebou ucelenej reformy vzdelávania od predškolskej výchovy až po vysoké školy. Na túto výzvu sa rozhodla reagovať MESA 10 a prichádza s projektom kompletnej premeny systému vzdelávania na Slovensku.

Cieľom projektu To dá rozum je nepriaznivé trendy zvrátiť v stredno až dlhodobom horizonte a docieliť, aby náš vzdelávací systém produkoval šťastné deti pripravené na neustále sa meniaci svet práce a schopné rozvíjať demokratické hodnoty na národnej i medzinárodnej úrovni. Na toto je v prvom rade potrebná zmena verejnej politiky v oblasti školstva, a následne pretavenie do reálneho fungovania škôl na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému, od predškolskej výchovy až po celoživotné vzdelávanie.

V rámci predkladaného projektu bude celkový zámer dosiahnutia zásadnej zmeny vzdelávacieho systému na Slovensku napĺňaný prostredníctvo nasledovných cieľov:
• Zistenie rozsahu identifikovaných problémov slovenského školstva v oblastiach individualizácie vzdelávania, výberu, prípravy a rozvoja učiteľov, obsahu a formy vzdelávania, otvorenosti a priestupnosti vzdelávacieho systému a riadenia školstva.
• Zistenie prečo naši absolventi stredných škôl, ktorí majú záujem o štúdium IT odchádzajú do zahraničia a za akých okolností by sa po skončení vysokej školy v zahraničí vrátili na Slovensko
• Predstavenie kľúčových pro blémov slovenského školstva a ich príčin odbornej a laickej verejnosti.
• Oboznámenie pre dstaviteľov politických strán s problémami slovenského školstva
• Zvýšenie tlaku odbornej aj laickej verejnosti na nutnosť zásadnej zmeny vzdelávania.
• Identifikácia príkladov dobrej praxe zo Slovenska a zo zahraničia, ktoré budú tvoriť podklad pre navrhnutie konkrétnych opatrení.

Finálny návrh zmeny celého Slovenského systému vzdelávania bude predstavený začiatkom roku 2020.

M.E.S.A. 10 – centrum pre ekonomické a spoločenské analýzy je ekonomický think-tank, nezávislá, mimovládna a nezisková organizácia. Hlavným cieľom M.E.S.A. 10 je podpora slobodnej trhovej ekonomiky a rozvoj vzdelanostnej spoločnosti.

Zdieľajte dobrú správu