Slovenská debatná asociácia

Slovenská debatná asociácia podporuje kritické myslenie, otvorenosť a občianstvo mladých ľudí. V roku 2012 získala Cenu Nadácie Orange za rozvoj kritického myslenia medzi mladými ľuďmi pomocou akademickej debaty, a to už od roku 2004.

SDA organizuje debatné turnaje a prevádzkuje sieť debatných klubov na celom Slovensku.

Zatiaľ najvýznamnejšou aktivitou je stredoškolský debatný program. Pozostáva z pravidelnej činnosti 35 debatných klubov, Slovenskej debatnej ligy (ktorá vrcholí finálovou debatou v NRSR), debatných turnajov v angličtine a seminárov na prípravu vedúcich debatných klubov a debatných rozhodcov. Analogicky k stredoškolskému funguje, v menšom rozsahu, základoškolský debatný program.

Debata je organizovaná výmena názorov. Prebieha medzi dvoma trojčlennými tímami na zadanú kontroverznú tézu. Jeden z tímov ju obhajuje a druhý tézu vyvracia. O tom, či bude tím za alebo proti, rozhodne žreb. Debatéri tak musia uchopiť tézu aj z pohľadu, ktorý by inak nezastávali. Rozhodcovia kladú dôraz na argumentačné schopnosti debatérov, nie na ich rétoriku. Kvalitný argument obsahuje logickú analýzu a je podporený relevantným dôkazom.

V rokoch 2015-2016 prebiehal projekt Európska sieť debatných učiteľov zameraný na využívanie debatnej metodiky v školskom vyučovaní. Učitelia v troch krajinách v ňom sami vytvorili manuál pre svojich kolegov.

Hlavným cieľom SDA na najbližších 3-5 rokov je zdvojnásobiť stredoškolský debatný program.

Rozvoj kritického myslenia a výchova k občianstvu sú čím ďalej nástojčivejšie témy vo vzdelávaní aj v každodennom živote. V SDA sme našli partnera, ktorý pri vzdelávaní mladých ľudí spája aktuálne zručnosti so zodpovedným občianskym prístupom.

Zdieľajte dobrú správu