sk en

e-Školy pre budúcnosť

Prostredie, v ktorom žijeme, je čoraz viac ovplyvňované digitálnymi technológiami vstupujúcimi do našich každodenných interakcií. 

Otvárame grantový program e-Školy pre budúcnosť s cieľom poskytnúť školám a pedagogickým tímom podporu pri získavaní potrebných digitálnych zručností, aj pri zvládnutí prechodu vzdelávania do online prostredia počas mimoriadnej pandemickej situácie.


 

Využívanie digitálnych technológií, ich neustále zrýchľujúci sa vývoj a vplyv na psychický vývin a správanie sa detí a mladých ľudí so sebou prináša nevyhnutnú potrebu rozvoja digitálnych zručností.

Digitálna gramotnosť predstavuje zdravo sebavedomé, bezpečné a kritické používanie širokej škály digitálnych technológií na získavanie informácií, komunikáciu a základné riešenie problémov vo všetkých aspektoch života. Je nevyhnutná pre vzdelávanie, prácu a aktívnu účasť na dianí v spoločnosti.

Aktuálny 7. ročník grantového programu e-Školy pre budúcnosť, aj s ohľadom na pretrvávajúce nepriaznivé dôsledky pandémie a zvýšený čas detí a mladých ľudí strávený v digitálnom svete, tematicky zameriavame na tri oblasti:
 

  • podpora digitálnej gramotnosti pedagógov, žiakov a študentov s cieľom adaptovať vzdelávací systém na podmienky digitálnej doby,
  • podpora digitálnej bezpečnosti a zodpovedné správanie sa v online priestore, prevencia rizík digitálneho sveta vplývajúcich na duševné zdravie,
  • rozvoj systému vzdelávania ako bezpečného priestoru poskytujúceho deťom nielen vedomosti, ale aj príležitosti k účinnému rozvíjaniu ich analytického a kritického myslenia, charakterových vlastností a vnímavosti voči sebe i druhým
Na podporu projektov sme vyčlenili celkovú sumu 100 000 EUR.

Na jeden projekt realizovaný na jednej škole je možné žiadať čiastku maximálne 1 500 EUR. Na jeden projekt realizovaný na viac ako jednej škole, zameraný na spoluprácu škôl, pedagógov, odborných zamestnancov s ich aktívnym zapojením sa do projektových aktivít či zdieľanie a rozširovanie dobrej praxe vo výučbe, je možné žiadať finančnú podporu vo výške maximálne 3 000 EUR.


Grantový program sme otvorili 20. októbra 2020. V jeho aktuálnom 7. ročníku sme do termínu uzávierky prijali rekordný počet inšpiratívnych projektov. V spolupráci s odbornou hodnotiacou komisiou budeme hodnotiť až 258 vašich nápadov

Výsledky hodnotiaceho procesu nájdete na našej webstránke a všetci žiadatelia budú zároveň informovaní o výsledku e-mailom.

Viac sa o programe dozviete v grantovej výzve.

Tešíme sa na vaše nápady a zostaňte zdraví.

K zjednodušeniu práce učiteľov počas online dištančného vzdelávania počas druhej vlny pandémie sa rozhodol prispieť aj Orange v spolupráci s Ministerstvom školstva SR spustením mimoriadneho benefitu pre učiteľov.

Učitelia, ktorí sú zákazníkmi Orangeu, si môžu bezplatne aktivovať benefity Neobmedzené hovory do všetkých sietí v SR a EU a Dátový benefit 100 GB alebo 10 GB v plnej rýchlosti. Po vyčerpaní predplatených dát má učiteľ možnosť opätovne si ich navýšiť. Pre učiteľov s predplatenou kartou Prima alebo FunFon je určený dátový benefit 10 GB dát s možnosťou automatického predĺženia. Benefity pre učiteľov sú predbežne platné do konca roka 2020.

Viac informácií k poskytnutiu tohto benefitu nájdete tu, príp. u riaditeľa školy.

Informácie o ukončených ročníkoch programu nájdete v časti Úspešne sme ukončili.
 

Podporené projekty

Môže NET klamať?
Divadielko v Lipanoch Zistiť viac
Návnady na internete
Stredná odborná škola drevárska v Topoľčanoch Zistiť viac
O kyberšikane
Základná škola, Námestie mladosti, Žilina Zistiť viac
Tandem, n. o.
Virtuálna intímna zóna Zistiť viac
Škola v sieti digitálnych médií
Základná škola Ľudovíta Fullu,Košice Zistiť viac
ZŠ Pavla Križku, Kremnica
Šampión grantového programu Školy pre budúcnosť Zistiť viac
Žiaci prepájali programovanie a životné prostredie
enviRObot Zistiť viac
Súťaž v programovaní
Tvor a pracuj bezpečne s Kodu Game Lab Zistiť viac
Médiá majú slúžiť, nie ohrozovať
e-Gymese Zistiť viac
Povedali starší mladším alebo Učíme sa navzájom
Základná škola Jána Palárika Majcichov Zistiť viac
Programovanie s využitím hardvéru na strednej škole
1. súkromné gymnázium v Bratislave Zistiť viac
Zdieľajte dobrú správu