sk en

Príbeh a poslanie

Naším poslaním je meniť svet na lepšie miesto pre všetkých.

V mene spoločnosti Orange Slovensko rozvíjame filantropiu a charitu.

Naše zámery realizujeme vlastnými grantovými programami a dlhodobými partnerstvami s mimovládnymi organizáciami na Slovensku. Vďaka nim pokrývame vzdelávanie, komunitný rozvoj a podporu deficitných skupín na rôznych úrovniach a zároveň dosahujeme dobré výsledky.
Podporujeme mimovládne organizácie aj aktívnych jednotlivcov. Umožňuje nám to prispievať k drobným zmenám a zároveň sa venovať danej téme dlhodobo a do hĺbky. Okrem grantovej podpory rozvíjame aj dlhodobé partnerstvá s mimovládnymi organizáciami a s ich pomocou napĺňame naše poslanie a pomáhame tam, kde je to potrebné. Nadáciu Orange riadi správna rada. Jej členovia schvaľujú a usmerňujú našu činnosť. Každý grantový program má svoje pravidlá a odbornú hodnotiacu komisiu. Návrhy komisie na udelenie podpory schvaľujú všetci členovia správnej rady.

O našich výsledkoch vás pravidelne informujeme prostredníctvom výročných správ


História Nadácie Orange

Naša história sa píše od 22. marca 1999 – najprv pod názvom Konto Globtel, neskôr ako Konto Orange a od 27. 12. 2007 ako Nadácia Orange neúnavne pomáhame v širokom spektre aktivít zlepšovať život jednotlivcov i komunít. Patríme do siete nadácií v krajinách, kde pôsobí značka Orange. Združuje nás organizácia Orange Foundation, ktorá vznikla roku 1987 v Paríži a odvtedy prerozdelila na projekty desiatky miliónov eur. V spolupráci s Orange Foundation šírime myšlienky darcovstva a solidarity po celom svete.

Naším partnerom pri napĺňaní poslania a realizácii aktivít je nezisková organizácia Centrum pre filantropiu, n. o., s ktorou spolupracujeme už od vzniku Nadácie. Pomáha nám tvoriť a napĺňať celkovú stratégiu našej činnosti, prispieva pri analýze potrieb, dizajne a vyhodnocovaní grantových programov, manažuje a administruje programy a projekty Nadácie a realizuje niektoré aktivity Nadácie z pozície organizátora, mediátora, facilitátora.

V roku 2013 sme podporili vznik Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov a ako jej člen prispievame k maximalizácii efektivity a transparentnosti pri dosahovaní verejnoprospešného účelu, kultivácii nadačného prostredia a podpore firemného darcovstva na Slovensku. Rozhodli sme sa prijať a v praxi napĺňať Etický kódex Asociácie a sme držiteľom certifikátu Transparentná firemná nadácia.

Pri všetkých svojich aktivitách dodržiavame etické princípy a riadime sa zásadami zakotvenými v Etickom kódexe skupiny Orange.


Naše financie 

Nadácia Orange hospodári s finančnými prostriedkami, ktoré jej boli zverené, zodpovedne a transparentne. Naše príjmy tvoria dary od spoločnosti Orange Slovensko, a. s., 2 % asignácia dane z príjmov fyzických a právnických osôb ako aj dary od iných subjektov.

100% poukázaných prostriedkov z asignácie dane prerozdeľujeme na podporu vejnoprospešných projektov. 

Viac sa o našich financiách dočítate vo výročných správach.


Už 20 rokov rastieme aj vďaka vám a vašej podpore

Za celé obdobie našej činnosti sme celkovo prerozdelili už vyše 11 miliónov eur. Aktívni ľudia nám za tento čas poslali neuveriteľných 29 tisíc žiadostí o podporu dobrých nápadov prostredníctvom našich grantových programov. V rámci nich sme podporili a zrealizovali viac ako 10 000 projektov po celom Slovensku. Veríme, že aj vďaka tomu sa stáva lepším a krajším miestom.

V roku 2014 sme spolu s vami oslávili 15. rokov našej činnosti, počas ktorých sme neúnavne pomáhali a naďalej pomáhame v širokom spektre aktivít zlepšovať život jednotlivcov i komunít. Prelistujte si náš 15-ročný príbeh.

V tomto roku oslavujeme 20 rokov našej činnosti.

Nadačné dokumenty

Dodatky č. 1-9 k Nadačnej listine

Dodatok č.10 k Nadačnej listine

Dodatok č.11 k Nadačnej listine

Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov

Galavečer odovzdávania cien Nadácie Orange

Zdieľajte dobrú správu