sk en

Naše financie

Nadácia Orange hospodári s finančnými prostriedkami, ktoré jej boli zverené, zodpovedne a transparentne. 

Naše príjmy tvoria dary od spoločnosti Orange Slovensko, a. s., 2 % asignácia dane z príjmov fyzických a právnických osôb ako aj dary od iných subjektov.
100 % poukázaných prostriedkov z asignácie dane prerozdeľujeme na podporu vejnoprospešných projektov.

Správa o použití finančných prostriedkov z 2 % podľa účelu 2014/2015.

Viac sa o našich financiách dočítate vo výročných správach.


Finančné prehľady za rok 2015

Príjmy 

príjmy z asignácie materskej firmy Orange Slovensko, a. s. 624 626,59 EUR 65 %
príjmy z darov materskej firmy Orange Slovensko, a. s. 230 524,11 EUR 24 %
príjmy z asignácie od iných subjektov 31 883,26 EUR 3 %
príjmy z darov od iných subjektov 80 000,00 EUR 8 %


Výdavky – využitie prostriedkov asignácie dane

verejno-prospešný účel (granty, operačné programy) 656 509,85 EUR 100 %
manažment 0 EUR  
komunikácia programov 0 EUR  
Zdieľajte dobrú správu