sk en

Ľudia

Nadáciu Orange riadi správna rada. Jej členovia schvaľujú a usmerňujú našu činnosť. Každý grantový progam má svoje pravidlá a odbornú hodnotiacu komisiu. Návrhy komisie na udelenie podpory schvaľujú všetci členovia správnej rady. 

Nadáciu reprezentuje správkyňa, ktorá je jej štatutárnym orgánom.

Našu činnosť kontroluje dozorná rada, ktorá dbá na vedenie účtovníctva a transparentný priebeh aktivít.

Činnosť nadácie zabezpečujeme v spolupráci s Centrom pre filantropiu.

Správkyňa nadácie

Andrea Cocherová

Vyštudovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave. Od roku 1994 pôsobila ako redaktorka a neskôr šéfredaktorka mesačníka Stratégie. V roku 1996 nastúpila na pozíciu výkonnej riaditeľky Rady pre reklamu. V spoločnosti Orange Slovensko pracovala od júna 1997, najprv ako Public Relations Manager, neskôr ako Communication Manager. V rokoch 2006 – 2013 bola riaditeľkou úseku Komunikácie a značky. Na pozíciu správkyne Nadácie Orange bola zvolená v roku 2009.

Aktivity nadácie realizujú

Andrea Ungvӧlgyi – manažérka Nadácie Orange a špecialistka korporátnej zodpovednosti, Orange Slovensko

Andrea pracuje v spoločnosti Orange Slovensko od roku 2011. Podieľa sa na tvorbe a implememnetácii stratégie zodpovedného podnikania a manažuje činnosť Nadácie Orange a koordinuje tím, ktorý jej aktivity administruje. Svoje skúsenosti v oblasti zodpovedného podnikania nadobudla aj v Československej obchodnej banke ako špecialista pre sponzoring, kde bola zároveň prvým správcom Nadácie ČSOB. Niekoľko rokov pracovala v neziskovom sektore. V Nadácii Pontis bola PR manažérkou a programovou koordinátrokou ocenenia Via Bona Slovakia, pôsobila aj v organizácii Transparency International Slovensko a na Ministerstve zahraničných vecí. Je spoluzakladateľkou Neziskovej organizácie Voices.

Lucia Vadovičová – koordinátorka filantropie a spoločenskej zodpovednosti, Orange Slovensko

Do spoločnosti Orange Slovensko nastúpila po ukončení štúdia Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v odbore Marketingová komunikácia. Od roku 2010 tu pôsobila ako Asistentka Úseku komunikácie a značky, neskôr ako Brand Activation Coordinator a následne prebrala zodpovednosť za koordináciu filantropických činností a aktivít v rámci zodpovedného podnikania na pozícii Philanthropy and CSR Coordinator.  

Natália Blahová – programová manažérka, Centrum pre filantropiu

Štúdium etnológie a kultúrnej antropológie na Filozofickej fakulte UK ukončila v roku 2012. V súčasnosti je doktorandkou na Ústave etnológie SAV. Pracovala v Nadácii Pontis, kde mala na starosti koordináciu podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto, komunikáciu s neziskovými organizáciami, zástupcami samospráv či súkromného sektora. Od septembra 2016 pracuje v Centre pre filantropiu.

Správna rada

Milan Dado – predseda – dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinská univerzita

Profesor v študijnom odbore Telekomunikácie. Kladie dôraz najmä na prepojenia vzdelávania a vedy na vysokých školách s regionálnym inovačným rozvojom. V rokoch 1990 – 1996 bol prorektorom, v rokoch 1996 – 2002 rektorom UNIZA, v rokoch 2000 – 2002 prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie. Od roku 2008 je dekanom Elektrotechnickej fakulty UNIZA. V roku 2006 bol ocenený štátnym vyznamenaním – Radom Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja vedy a techniky a za šírenie dobrého mena SR v zahraničí.

Pavol Lančarič – predseda Dozornej rady, Orange Slovensko

Absolvoval štúdium na Obchodnej fakulte EU v Bratislave a získal titul CSc. V rokoch 1990 – 1992 bol členom poradného výboru predsedu vlády SR na Úrade vlády SR. Od roku 1993 zastával riadiace funkcie v rôznych nadnárodných spoločnostiach. V spoločnosti Orange Slovensko pôsobí od roku 1997 – nastúpil na pozíciu obchodného riaditeľa, od roku 1999 bol generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva, až do roku 2019. V máji 2019 sa stal predsedom Dozornej rady Orange Slovensko.

Mary Lisa Durban – koordinátorka firemnej filantropie skupiny Orange, Orange Foundation

Do Orange Foundation nastúpila v roku 2007, aby zúročila svoje vyše dvadsaťročné medzinárodné skúsenosti a zručnosti z komunikácie. Odvtedy koordinuje filantropické činnosti Orange Foundation v Európe a na Strednom Východe. Takisto vedie program "Women´s Digital Centres" zameraný na vzdelávanie žien v digitálnej oblasti a posilňovanie ich pozície v spoločnosti. Členkou Správnej rady Nadácie Orange je od roku 2007.

Iveta Malachovská – moderátorka

Absolvovala Filmovú akadémiu múzických umení v Prahe 1991, odbor televízna a filmová produkcia, v roku 2005 získala titul PhD. na VŠMU v Bratislave. Pracuje v médiách ako moderátorka, venuje sa filmu, hudbe, je majiteľkou dvoch agentúr, koproducentom filmu Tobruk, siedmy rok organizuje výnimočné podujatie v Bratislave, koncert Vianoce v Bratislave.

Natália Kunická – manažérka oddelenia Brand Activation, Orange Slovensko

V roku 2003 ukončila štúdium na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave a v tom istom roku nastúpila do spoločnosti Orange Slovensko na pozíciu Advertising Coordinator. Najskôr pôsobila ako Advertising Specialist a od roku 2012 je na pozícii Brand Activation Manager, v jej zodpovednosti je mimo inej činnosti aj riadenie CSR a filantropických aktivít spoločnosti Orange.

Miloš Lalka – bývalý riaditeľ úseku Komunikácie a značky, Orange Slovensko

V roku 1998 ukončil štúdium na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. V spoločnosti Orange Slovensko pôsobí od roku 2003, kde nastúpil na pozíciu Advertising Manager. V roku 2012 sa stal zástupcom riaditeľa úseku komunikácie a značky a od roku 2013 pôsobí v Orangei ako riaditeľ úseku komunikácie a značky.

Marc Ricau – člen predstavenstva, Orange Slovensko

Marc pracuje pre skupinu Orange od roku 1986, odvtedy prešiel rôznymi pozíciami najmä v oblasti služieb zákazníkom a finančnej oblasti, pričom pôsobil najmä vo Francúzsku, ale aj v Afrike. V júli 2015 sa stal členom predstavenstva Orange Slovensko a má na starosti aktivity na Slovensku a aj v Poľsku. Rovnako sa v roku 2015 stal členom Správnej rady Nadácie Orange.

Dozorná rada

Marek Koleják – daňový expert, Orange Slovensko

Absolvoval štúdium na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Licenciu daňového poradcu získal v roku 2006. Špecializuje sa na medzinárodné zdaňovanie a DPH pravidlá uplatňované v rámci Európskej únie. V spoločnosti Orange Slovensko pôsobí od roku 2012.

Iveta Jurigová – manažér účtovného oddelenia, Orange Slovensko

Absolvovala štúdium Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V spoločnosti Orange Slovensko pracuje od  jej založenia v roku 1997. Z pôvodnej pozície účtovník sa postupne vypracovala na pozíciu Accounting and Treasury Manager, na ktorej pôsobí dodnes. V Nadácii Orange je aktívna od jej založenia v roku 1997.

Zuzana Mračnová – vedúca právneho oddelenia, Orange Slovensko

V júni 2005 ukončila štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Neskôr svoje štúdium práva prehĺbila v USA (California Western School of Law, 2006) a na Paneurópskej vysokej škole a Fakulte práv v Bratislave (2012), kde získala tituly LL.M. a JUDr. V roku 2007 nastúpila na pozíciu juniorského právnika do spoločnosti Orange Slovensko a postupne sa vypracovala na pozíciu manažérky korporátneho právneho oddelenia, ktorou je od roku 2011. Do jej zodpovednosti spadá aj právna podpora Nadácie Orange.
Zdieľajte dobrú správu