sk en

Autistické centrum Andreas

Od roku 2009 spolupracujeme s neziskovou organizáciou Autistické centrum Andreas v Bratislave, ktoré všestranne pomáha ľuďom s autistickým syndrómom.

Autizmus sa vyskytuje asi u pol percenta detí a je štyrikrát častejší u chlapcov ako u dievčat.

Aktivity Andreasu s našou finančnou podporou majú za cieľ pre rodiny s deťmi s PAS (poruchy autistického spektra) zmierňovať dôsledky tohto vývinového postihnutia na dieťa a jeho rodinu a zvyšovať vývinovú úroveň detí. Organizácia sa zameriava na deti do sedem rokov alebo do nástupu na povinnú školskú dochádzku, pričom sa snaží posilniť tieto rodiny a znížiť ich závislosť na sociálnych podporách. S našou finančnou podporou rodinám, ktoré sa starajú o dieťa s autizmom alebo s dôvodným podozrením na túto poruchu, tiež poskytovala špecializovanú starostlivosť za symbolickú úhradu 1 euro. Išlo najmä o odbornú terapiu, rehabilitáciu, canisterapiu, muzikoterapiu, arteterapiu a terapiu senzorickej integrácie.

V minulom roku sme spoločne nadviazali na úspechy týchto aktivít a zacielili nielen na prácu s dieťaťom s PAS formou individuálnych a skupinových špecializovaných terapií, ale aj poskytovanie poradenstva rodičom týchto detí a napokon aj na odborné vzdelávanie ich pedagógov a vychovávateľov. Zámerom našej podpory bolo predovšetkým zvyšovanie vývinovej úrovne dieťaťa a zvyšovanie kompetencie pracovníkov Autistického centra Andreas. 

V roku 2014 v projekte s názvom „Bude ako nebolo“ spoločne nadväzujeme na podporu starostlivosti o deti s PAS s upriamením pozornosti na rozvoj nových prvkov v terapii formou individuálneho plánu starostlivosti, na rozvoj spolupráce s rodičmi prostredníctvom workshopov a poskytovanie ďalšieho vzdelávania odborným pracovníkom centra.

Každý z ľudí s autizmom je iný. Odbornou starostlivosťou však terapeuti dokážu s nimi nadviazať kontakt a komunikovať. Krátky film Andreas a autizmus, ktorý si môžete pozrieť vyššie, hovorí o aktivitách centra a práci terapeutov. Vznikol v spolupráci s neziskovou organizáciou Voices. Premiéru mal na multižánrovom podujatí Voices Live 27, ktoré Nadácia Orange podporila ako hlavný partner. 

Všetkým v centre Andreas patrí naša vďaka a uznanie za ich prácu.

Zdieľajte dobrú správu