sk en

10. ročník Ceny Nadácie Orange bude výnimočný

Nadácia Orange v tomto roku oslavuje 20. výročie svojho pôsobenia na Slovensku. Za tento čas s dôverou podporuje mimovládne neziskové organizácie a aktívnych ľudí odhodlaných prinášať pozitívnu zmenu a meniť prostredie našej krajiny k lepšiemu.
 
Pred desiatimi rokmi sa Nadácia rozhodla podporovať mimovládne neziskové organizácie aj formou verejného ocenenia a uznania ich výnimočného prínosu. Počas tohto obdobia získalo Cenu Nadácie Orange 76 výnimočných mimovládnych neziskových organizácií a 5 osobností, ktoré sa mimoriadnym spôsobom podieľajú na rozvoji občianskej spoločnosti a prinášajú dlhodobé a systematické riešenia širokého spektra aktuálnych spoločenských otázok. Okrem verejného uznania Nadácia Orange laureátom prerozdelila viac ako 400 000 eur, ktoré slúžili na ich ďalší rozvoj a podporu naplnenia ich vízie lepšieho vzdelávania, inkluzívnej spoločnosti a aktívneho komunitného života.

Pri príležitosti 10. výročia tohto ocenenia Nadácia Orange v spolupráci s Nominačným výborom ocení 10 výnimočných mimovládnych neziskových organizácií, ktoré významne prispeli k pozitívnej zmene na Slovensku. Nominačný výbor je tvorený zástupcami a zástupkyňami doterajších laureátov a osobností Ceny Nadácie Orange.

Nominačný výbor pri tejto príležitosti predloží nominácie na ocenenie mimovládnych neziskových organizácií za ich dlhodobý prínos a systematické angažovanie sa v oblastiach vzdelávanie, sociálna inklúzia a komunitný rozvoj.

Nominácie na Cenu Nadácie Orange 2018 predkladá Nominačný výbor prostredníctvom elektronického nominačného formulára, ktorý je k dispozícii po registrácii a prihlásení sa na webovej stránke https://nadaciaorange.egrant.sk/.

O udelení ocenenia pre mimovládne neziskové organizácie rozhoduje Hodnotiaca komisia zložená z odborníkov a odborníčok z mimovládneho a verejného sektora v dvoch kolách hodnotenia. Posudzovatelia a posudzovateľky z predložených nominácií spĺňajúcich formálne kritériá odporučia max. 30 finalistov, ktorí postúpia do druhého kola hodnotenia. Hodnotiaca komisia následne na základe kritérií vyberie 10 laureátov Ceny Nadácie Orange.


Ocenené organizácie získajú umelecký artefakt spolu s finančnou podporou na ďalší rozvoj ich činnosti, a to vo výške 5 000 eur.

Ocenenia budú udelené a zverejnené koncom mája 2019 počas slávnostného galavečera za prítomnosti nominovaných mimovládnych organizácií, členov hodnotiacej komisie, členov Správnej rady a predstaviteľov Nadácie Orange, zástupcov médií a pozvaných hostí.


Podmienky nominácie organizácií 

10. ročník Ceny Nadácie Orange vzdáva poctu mimovládnym neziskovým organizáciám za ich odvahu, líderstvo, inovatívny prístup k riešeniam dôležitých otázok, ich spoločenský prínos, zviditeľňovanie náročných tém a scitlivovanie spoločnosti voči nim. 

Členovia a členky Nominačného výboru majú možnosť predložiť nominácie na max. 3 mimovládne organizácie, ktoré:
  • majú status mimovládnej organizácie (občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, nadácia),
  • sú registrované na Slovensku a majú pôsobnosť na území Slovenska minimálne 10 rokov,
  • ich činnosť priniesla viditeľné výsledky a pozitívny dopad v niektorej z prioritných oblastí Nadácie Orange, ktoré sú predmetom nominácie,
  • pristupujú k danej téme nadčasovo, odvážne, inovátorsky,
  • menia zaužívané a tradičné spôsoby nazerania na definované problémy a ich riešenia,
  • majú preukázateľný pozitívny dopad na cieľovú skupinu,
  • dosahujú udržateľné a replikovateľné výsledky,
  • sú lídrom a inšpiráciou v oblasti, v ktorej pôsobia,
  • majú víziu do budúcnosti.
V hodnotiacom procese nebudú posudzované novovzniknuté organizácie, organizácie, ktoré ukončili svoju činnosť, alebo ktoré neplánujú realizovať ďalšie aktivity v budúcnosti.

Na Cenu Nadácie Orange môžu byť nominované aj organizácie, ktoré toto ocenenie získali v minulosti.
Členovia a členky Nominačného výboru nemôžu nominovať organizáciu, ktorú sami zastupujú.
 
Nominácie budú podávané vyplnením elektronického nominačného formulára, ktorý je potrebné zaslať do uzávierky 20. marca 2019 do 12:00.


Hodnotiaci proces a kritériá

Všetky nominácie predložené v riadnom termíne a spĺňajúce základné podmienky ocenenia budú v rámci hodnotiaceho procesu posudzované nezávislou odbornou komisiou v dvoch hodnotiacich kolách. Posudzovanie nominovaných organizácií bude prebiehať s ohľadom na ich dlhodobý a systematický prínos, odvahu, líderstvo, či spoločenský dopad ich pôsobenia.

Organizátor si vyhradzuje právo požiadať nominujúcu a nominovanú organizáciu o doplnenie informácií o jej činnosti počas hodnotiaceho procesu.

Posudzovatelia z predložených nominácií spĺňajúcich formálne kritériá odporučia max. 30 nominácií, ktoré budú postúpené do druhého kola hodnotenia. Všetky nominované organizácie postúpené na shortlist budú oslovené k doplneniu ďalších údajov a materiálov podporujúcich ich nomináciu a slúžiacich na zhodnotenie ich výnimočného prínosu, za ktorý by mali byť ocenené.


Časový harmonogram

Začiatok nominačného procesu 4. 3. 2019
Uzávierka prijímania nominácií 20. 3. 2019
Prvé koho hodnotenia a výber organizácií na tzv. shortlist 22. 3. – 1. 4. 2019
Zverejnenie shortlistu a komunikácia s finalistami od 5. 4. 2019
Druhé koho hodnotenia 23. 4. 2019 – 10. 5. 2019
Galavečer máj 2019

 

Cena Nadácie Orange 2018 - Štatút

Cena Nadácie Orange 2018 - Výzva

Zdieľajte dobrú správu