Prekročme spolu bariéry

Cieľom programu Prekročme spolu bariéry bolo prispieť k sociálnej integrácii, zmierňovaniu sociálnych rozdielov, odstraňovaniu sociálneho vylúčenia a k zlepšeniu podmienok samostatného života zdravotne znevýhodnených.

Prostredníctvom tohto programu sme pomáhali zvyšovať šance ľudí so zdravotným znevýhodnením na zaradenie sa do spoločnosti, odstraňovať ich sociálnu izoláciu a zlepšovať prístup k rôznym oblastiam života.

V programe boli podporované projekty zamerané na rozvoj a posilnenie životných a pracovných zručností, vzdelávanie a zvyšovanie informovanosti ohrozených cieľových skupín. Cieľom programu bolo predchádzať riziku sociálneho vylúčenia a uľahčiť sociálnu integráciu cieľových skupín.

Grantový program bol otvorený pre mimovládne organizácie, zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť, obce a mestá, ktoré sa rozhodnú ciele programu napĺňať prostredníctvom vzdelávacích aktivít, aktívnej terénnej sociálnej práce,zvyšovania informovanosti, poskytovaním poradenstva a odstraňovaním komunikačných bariér či sebarealizačných aktivít a aktivít podporujúcich rozvoj životných a pracovných zručností.

V priebehu 4 ročníkov grantového programu sme spomedzi 1 110 predložených projektov podporili 228. Celkovo bola medzi ne prerozdelená suma vyše 400 000 eur.  Ďakujeme všetkým, ktorý sa doň zapojili a pomáhali tak vytvárať pre našich zdravotne znevýhodnených občanov podmienky na plnohodnotný život.

Celkom boli realizované 4 ročníky grantového programu Prekročme spolu bariéry.

pdf

Prekročme spolu bariéry 2012 - podporené projekty (308.97 KB)

file_download
pdf

Prekročme spolu bariéry 2011 - podporené projekty (397.16 KB)

file_download
pdf

Prekročme spolu bariéry 2010 - podporené projekty (330.29 KB)

file_download
pdf

Prekročme spolu bariéry 2009 - podporené projekty (243.09 KB)

file_download