Poznáme nominácie na Cenu Nadácie Orange 2015

Členovia hodnotiacich komisií rozhodli o nomináciách 7. ročníka Ceny Nadácie Orange v kategóriách Sociálna inklúzia, Vzdelávanie a Komunitný rozvoj. O ocenenie sa uchádzalo celkovo 92 neziskových organizácií, formálne splnilo podmienky 86 z nich. Pätnástich z nich sme na základe odporúčaní hodnotiatcih komisií posunuli do druhého kola. Z nich komisia určí v každej kategórií troch laureátov ocenenia. Prezradíme ich  na slávnostnom gala večere 31. mája 2016.

Nominácie na Cenu Nadácie Orange za rok 2015 v druhom kole hodnotenia

Kategória Vzdelávanie

DAPHNE -­ Inštitút aplikovanej ekológie, o.z. – za vytvorenie komplexného vzdelávacieho systému pre žiakov základných škôl – Živá učebnica, ktorá sa venuje príbehovému vzdelávaniu a prepája prírodovedné predmety s inými oblasťami. Okrem žiakov prináša inšpiráciu pre učiteľov, rodičov a v neposlednom rade pre širokú verejnosť. www.daphne.sk
Nové školstvo, o.z. – za aktívne včlenenie témy vzdelávania do centra verejného záujmu, za prácu na výskumných, publikačných, diskusných vzdelávacích aktivitách a projektoch. www.noveskolstvo.sk

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia zriadená Kultúrnym združením občanov rómskej národnosti Košického kraja, n.o.  – za neutíchajúcu snahu vychovať, prostredníctvom vzdelávacích aktivít, novú generáciu Rómov, ktorá bude plnohodnotne participovať na spoločenskom, kultúrnom i politickom dianí. www.spark.edupage.org

STROM, o.z. – za prácu s nadpriemerne inteligentnou mládežou, ktorej pomáhajú rozvíjať kritické myslenie, vecne riešiť problémy a rozvíjať vlastný potenciál a to najmä prostredníctvom iného vnímania matematiky. www.zdruzeniestorm.sk

Liga za duševné zdravie SR, o.z. – za vzdelávacie a preventívne programy pre všetky vekové skupiny a za vzdelávací program Zippyho kamaráti, ktorý hravou formou zlepšuje sociálne zručnosti detí na základných školách. www.dusevnezdravie.sk

Kategória Komunitný rozvoj

Združenie Slatinka, o.z. – za dlhodobú snahu a postup svojpomocného spravovania obce Slatinka a vytrvalú prácu budovania komunity, ktorá sa viaže k znovuoživeniu kontroverzného projektu vodného diela Slatinka, ktoré (by) malo zaplaviť obec Slatinka a cenné údolie rieky Slatina. www.slatinka.sk

Preles, o.z. – za komplexné riešenie, výraznú podporu a vytváranie fungujúcich komunít, ktoré vedia veľmi efektívne riešiť celý rad problémov a budovanie väzieb aktívnych ľudí v starostlivosti o svoje okolie v meste Žilina. www.preles.sk

Truc sphérique, o.z. – za vytvorenie priestorovej i ľudskej platformy pre súčasné umenie a kultúrno-sociálne aktivity, naprieč všetkými žánrami v interaktívnej forme, ktorých zmyslom je vplývať na rozvoj nielen kultúrnej sféry so širokým spoločenským presahom nielen v meste Žilina. www.stanica.sk

Športový klub Bokša, o.z. – za tvorivý, aktívny prístup a široké zapojenie komunity do podujatí, za neustálu snahu aktivizovať miestnych obyvateľov k angažovanosti a k napĺňaniu spoločných potrieb. facebook – Športový klub Bokša

Mladá Sereď, o.z. – za kultúrne, verejné i sociálne aktivity organizácie, ktoré smerujú ku skutočnému naplneniu potrieb miestnej komunity v meste Sereď a okolia. www.mladasered.sk

Kategória Sociálna inklúzia

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, o.z. – za poskytovanie komplexných integrovaných sociálnych služieb cielených predovšetkým na rómsku komunitu a za projekt svojpomocnej výstavby nízkonákladových rodinných domov pre marginalizované skupiny, ktorý nadväzuje na Sporiaci a Mikropôžičkový program a je inovatívnym modelom dlhodobo udržateľného riešenia bývania sociálne vylúčených obyvateľov. www.etp.sk

Liga za ľudské práva, o.z. – za presadzovanie transparentnej, dôstojnej a zodpovednej migračnej, azylovej a integračnej politiky a za široké spektrum aktivít pre azylantov a cudzincov s cieľom pomôcť im so začlenením sa do slovenskej spoločnosti. www.hrl.sk

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, o.z. – za škálu dlhodobých aktivít, ktorými organizácia iniciuje zlepšovanie kvality sociálnych služieb, ich transformáciu, deinštitucionalizáciu a rozvoj komunitných služieb ako lepšej alternatívy a to jednak v priamej práci s klientami so špecifickými potrebami, ale aj na systémovej úrovni. www.rpsp.sk

Združenie STORM, o.z. – za pestrú škálu aktivít, ktoré sú poskytované ľuďom s rizikovým správaním, prispievajú k riešeniu najmä drogovej problematiky a venujú sa prevencii rizikového správania u širokej cieľovej skupiny. http://zdruzenie.strom.sk

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, o.z. – za dlhodobú snahu zvyšovať mieru kvality života ľudí s autizmom a zároveň za projekt zameraný na sociálnu inklúziu osôb s autizmom formou vzdelávania, prípravy na prácu a zamestnanie na voľnom trhu práce. www.sposa.sk