Otvárame grantový program e-Školy pre budúcnosť 2020/2021

Prostredie, v ktorom žijeme, je čoraz viac ovplyvňované digitálnymi technológiami vstupujúcimi do našich každodenných interakcií.

Otvárame grantový program e-Školy pre budúcnosť s cieľom poskytnúť školám a pedagogickým tímom podporu pri získavaní potrebných digitálnych zručností, aj pri zvládnutí prechodu vzdelávania do online prostredia počas mimoriadnej pandemickej situácie.

Využívanie digitálnych technológií, ich neustále zrýchľujúci sa vývoj a vplyv na psychický vývin a správanie sa detí a mladých ľudí so sebou prináša nevyhnutnú potrebu rozvoja digitálnych zručností.

Digitálna gramotnosť predstavuje zdravo sebavedomé, bezpečné a kritické používanie širokej škály digitálnych technológií na získavanie informácií, komunikáciu a základné riešenie problémov vo všetkých aspektoch života. Je nevyhnutná pre vzdelávanie, prácu a aktívnu účasť na dianí v spoločnosti.

Aktuálny 7. ročník grantového programu e-Školy pre budúcnosť, aj s ohľadom na pretrvávajúce nepriaznivé dôsledky pandémie a zvýšený čas detí a mladých ľudí strávený v digitálnom svete, tematicky zameriavame na tri oblasti:

  • podpora digitálnej gramotnosti pedagógov, žiakov a študentov s cieľom adaptovať vzdelávací systém na podmienky digitálnej doby,
  • podpora digitálnej bezpečnosti a zodpovedné správanie sa v online priestore, prevencia rizík digitálneho sveta vplývajúcich na duševné zdravie,
  • rozvoj systému vzdelávania ako bezpečného priestoru poskytujúceho deťom nielen vedomosti, ale aj príležitosti k účinnému rozvíjaniu ich analytického a kritického myslenia, charakterových vlastností a vnímavosti voči sebe i druhým

Na podporu projektov sme vyčlenili celkovú sumu 100 000 EUR.

Na jeden projekt realizovaný na jednej škole je možné žiadať čiastku maximálne 1 500 EUR. Na jeden projekt realizovaný na viac ako jednej škole, zameraný na spoluprácu škôl, pedagógov, odborných zamestnancov s ich aktívnym zapojením sa do projektových aktivít či zdieľanie a rozširovanie dobrej praxe vo výučbe, je možné žiadať finančnú podporu vo výške maximálne 3 000 EUR.

Grantový program otvárame 20. októbra 2020. Uzávierka prijímania projektov je 17. novembra 2020, do tohto dátumu do 23:59 hod. musia byť projekty vo finálnej podobe elektronicky odoslané cez online systém e-grant.

Výsledky hodnotiaceho procesu zverejníme po 8. decembri 2020 na našej webstránke a všetci žiadatelia budú zároveň informovaní o výsledku e-mailom.

Viac sa o programe dozviete v grantovej výzve.

K zjednodušeniu práce učiteľov počas online dištančného vzdelávania počas druhej vlny pandémie sa rozhodol prispieť aj Orange v spolupráci s Ministerstvom školstva SR spustením mimoriadneho benefitu pre učiteľov.

Učitelia, ktorí sú zákazníkmi Orangeu, si môžu bezplatne aktivovať benefity Neobmedzené hovory do všetkých sietí v SR a EU Dátový benefit 100 GB alebo 10 GB v plnej rýchlosti. Po vyčerpaní predplatených dát má učiteľ možnosť opätovne si ich navýšiť. Pre učiteľov s predplatenou kartou Prima alebo FunFon je určený dátový benefit 10 GB dát s možnosťou automatického predĺženia. Benefity pre učiteľov sú predbežne platné do konca roka 2020.

Viac informácií k poskytnutiu tohto benefitu, príp. u riaditeľa školy.

Tešíme sa na vaše nápady a zostaňte zdraví.

pdf

e-Školy pre budúcnosť 2020/2021 - výzva (449.93 KB)

file_download
doc

Súhlasné stanovisko riaditeľa (45.00 KB)

file_download

Podporené projekty

Prostredie, v ktorom žijeme, je čoraz viac ovplyvňované digitálnymi technológiami Zistiť viac
Prostredie, v ktorom žijeme, je čoraz viac ovplyvňované digitálnymi technológiami Zistiť viac
Zdieľajte dobrú správu