Otvárame grantový program e-Školy pre budúcnosť 2019/2020

Už po 6. raz ponúka grantový program e-Školy pre budúcnosť príležitosť základným a stredným školám ako aj neziskovým organizáciám podporiť ich inovatívne nápady rozvíjajúce vzdelávanie v oblasti využívania digitálnych technológií vo vyučovacom procese i v každodennej praxi.

Tento ročník sa opäť tematicky zameriava na získavanie zručností v práci s digitálnymi technológiami prostredníctvom programovania a rozvoja informatického myslenia; mediálnej výchovy a kritickej práce s mediálnym obsahom; a tiež ich zodpovedného a bezpečného využívania.

 

Vyhlásenie programu:

9. 9. 2019

Uzávierka programu:

9. 10. 2019

Spolu rozdelíme:

50 000 EUR

Požiadať o grant

Výzva tak reaguje na aktuálne trendy v rozvoji digitálnych technológií, ktoré ovplyvňujú psychický vývin a správanie detí a mladých ľudí a potrebu zabezpečiť súčasným žiakom možnosti získať potrebné zručnosti a skúsenosti nevyhnutné pre vyvíjajúce sa spoločenské a pracovné prostredie 21. storočia.

Cieľom grantového programu e-Školy pre budúcnosť je podporiť projekty základných škôl, stredných škôl a mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a spolupracujúcich so školami, ktorých zámerom je rozvíjať adaptáciu vzdelávacieho systému na súčasné podmienky digitálnej doby.

PRIMÁRNE CIEĽOVÉ SKUPINY A TEMATICKÉ ZAMERANIE PROGRAMU

Vzdelávanie žiakov a študentov základných a stredných škôl v oblastiach:

  • Zodpovedného a bezpečného používanie digitálnych technológií – podporíme projekty, ktoré žiakov a študentov nielen upozornia na možné riziká súvisiace s používaním digitálnych technológií, či priblížia základné etické princípy práce s nimi, ale aj aktívne zapoja cieľovú skupinu do procesu poznávania a získavania zručností. Radi podporíme projekty reagujúce na aktuálne problémy a rozvoj kritického myslenia napr. v oblasti kyberšikany, ochrany osobných údajov, rozumného využívania sociálnych sietí, internetu, bezpečného používania mobilných telefónov a podobne.
  • Programovania a informatického myslenia – podporíme projekty, ktoré rozvíjajú informatické myslenie a technické zručnosti žiakov a študentov; projekty, v rámci ktorých si nielen rozvíjajú logické a abstraktné myslenie, ale učia sa aj účinne spolupracovať v tíme pri posudzovaní a aktívnom riešení problémových situácií; projekty vnášajúce do vzdelávania kreatívne postupy a praktické zážitky.
  • Mediálnej výchovy a rozvoja kritického myslenia – podporíme projekty, ktoré rozvíjajú kritické myslenie a argumentáciu žiakov a študentov, projekty, ktoré motivujú cieľovú skupinu pracovať s rôznymi informačnými zdrojmi, podporujú ich spôsobilosť prijímať, analyzovať a interpretovať mediálne obsahy a aktívne sa zúčastňovať procesu mediálnej komunikácie. Hľadáme projekty, v ktorých nebude cieľová skupina len „konzumentom“ informácií, ale predovšetkým pôjde o formovanie aktívnych zručností v oblasti spracovania informácií získaných z digitálnych zdrojov, kreatívnej tvorby vlastných mediálnych obsahov, ich prezentovania s možnosťou prepojenia s prácou s digitálnymi technológiami.

Rozvoj a podpora digitálnej gramotnosti pedagógov

Grantový program venuje špeciálnu pozornosť pedagogickým pracovníkom, rozvoju a podpore ich kompetencií, zručností a skúseností s digitálnymi technológiami, ich aktívnym využívaním vo vyučovacom procese s dôrazom na medzipredmetovú spoluprácu či vzájomnú spoluprácu viacerých škôl.

Projekty zamerané na vzdelávanie pedagógov by sa mali orientovať na:

  • Formálne a neformálne vzdelávanie pre pedagógov – realizácia kurzov, workshopov, konferencií pre učiteľov základných a stredných škôl, organizovanie vzdelávacích podujatí s cieľom výmeny a šírenia informácií vo vyššie popísaných tematických oblastiach medzi učiteľmi, vytváranie priestoru pre vyjadrenie ich názorov, spoločnú tvorbu programov, zdieľanie skúseností a pod. v témach grantového programu, s následným cieľom aplikovateľnosti získaných poznatkov do vyučovacieho procesu.
  • Rôzne inovatívne metódy a formy výučby – vzdelávanie pedagógov v oblasti originálnych spôsobov priblíženia učiva na tému využívania digitálnych technológií a rozvoja informatického myslenia, získavanie digitálnych zručností a ich implementáciu do vzdelávacieho procesu; nové spôsoby práce s dynamikou triedy a aktívneho zapájania žiakov do procesu poznávania; vytváranie a využívanie inovatívnych metodík, nástrojov a pomôcok s cieľom rozvoja kritického a kreatívneho myslenia žiakov a študentov pri práci s digitálnymi technológiami.

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O PODPORU

Pedagógovia štátnych, súkromných a cirkevných základných škôl, špeciálnych základných škôl a všetkých typov stredných škôl. Grantový program nie je určený pre základné umelecké školy. Povinnou prílohou predloženého projektu je súhlas riaditeľa školy s jeho realizáciou.

Mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a spolupracujúce na projekte s jednou alebo viacerými základnými či strednými školami na Slovensku – občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy.

Do grantového programu je možné predložiť iba jeden projekt. Finančnú podporu na jeden projekt nebude možné kumulovať predložením projektu dvoma rôznymi subjektmi, t. j. identický projekt predložený školou, a zároveň mimovládnou organizáciou, nebude môcť získať finančnú podporu dvakrát.
FINANČNÉ PROSTRIEDKY

Na podporu najkvalitnejších projektov aktívnych pedagógov a mimovládnych organizácií napĺňajúcich kritériá grantovej výzvy bude v rámci programu prerozdelená celková suma 50 000 EUR. Na jeden projekt realizovaný na jednej škole je možné žiadať čiastku maximálne 1 500 EUR. Na jeden projekt realizovaný na viac ako jednej škole zameraný na spoluprácu škôl a pedagógov s ich aktívnym zapojením sa do projektových aktivít či na rozširovanie inovatívnych metód vo výučbe, je možné žiadať finančnú podporu vo výške maximálne 3 000 EUR.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Grantový program sa otvára 9. septembra 2019.

Uzávierka prijímania projektov je 9. októbra 2019, do tohto dátumu do 23:59 hod. musia byť projekty vo finálnej podobe elektronicky odoslané cez online systém e-grant.

Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené po 29. októbri 2019 na webstránke Nadácie Orange, zároveň budú všetci žiadatelia informovaní o výsledku e-mailom.

Ak na realizáciu projektu bude potrebná účasť odborníkov na tému ochrany pred rizikami využívania digitálnych médií, odporúčame využiť možnosť bezplatných workshopov vedených odborným tímom.  Viac informácií a možnosť prihlásenia. 

Konzultácia projektu nie je povinná, odporúčame vám však pozorne si prečítať výzvu grantového programu.

Tešíme sa na vaše nápady.

pdf

e-Školy pre budúcnosť 2019/2020 - výzva (277.08 KB)

file_download
doc

Súhlasné stanovisko riaditeľa (44.00 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu