Otvárame grantový program e-Školy pre budúcnosť 2018/2019

Už po 5. raz ponúka grantový program e-Školy pre budúcnosť príležitosť základným a stredným školám ako aj neziskovým organizáciám podporiť ich inovatívne nápady rozvíjajúce vzdelávanie v oblasti využívania digitálnych technológií vo vyučovacom procese i v každodennej praxi.

Tento ročník sa opäť tematicky zameriava na získavanie zručností v práci s digitálnymi technológiami prostredníctvom programovania a rozvoja informatického myslenia; mediálnej výchovy a kritickej práce s mediálnym obsahom; a tiež ich zodpovedného a bezpečného využívania.

Vyhlásenie programu:

3. 9. 2018

Uzávierka programu:

3. 10. 2018

Spolu rozdelíme:

50 000 EUR

Požiadať o grant

Výzva tak reaguje na aktuálne trendy v rozvoji digitálnych technológií, ktoré ovplyvňujú psychický vývoj a správanie detí a mladých ľudí a potrebu zabezpečiť súčasným žiakom možnosti získať potrebné zručnosti a skúsenosti nevyhnutné pre vyvíjajúce sa spoločenské a pracovné prostredie 21. storočia.

Cieľom grantového programu e-Školy pre budúcnosť je podporiť projekty pedagógov mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a spolupracujúcich so školami, ktoré chcú zodpovedné a rozumné využívanie digitálnych technológií v špecifických témach šíriť na základných a stredných školách na Slovensku.

Na podporu najzaujímavejších projektov aktívnych pedagógov a mimovládnych organizácií bude v rámci programu prerozdelená celková suma 50 000 EUR.

PRIMÁRNE CIEĽOVÉ SKUPINY A TEMATICKÉ ZAMERANIE PROGRAMU

Vzdelávanie žiakov a študentov základných a stredných škôl v oblastiach:

  • zodpovedného a bezpečného používanie digitálnych technológií – podporíme projekty, ktoré žiakov a študentov nielen upozornia na možné riziká súvisiace s používaním digitálnych technológií, či priblížia základné etické princípy práce s nimi, ale aj aktívne zapoja cieľovú skupinu do procesu poznávania a získavania zručností. Radi podporíme projekty reagujúce na aktuálne problémy a rozvoj kritického myslenia napr. v oblasti kyberšikany, ochrany osobných údajov, rozumného využívania sociálnych sietí, internetu, bezpečného používania mobilných telefónov, a podobne.
  • programovania a informatického myslenia – podporíme projekty, ktoré rozvíjajú technické a informatické myslenie a zručnosti žiakov a študentov. Hľadáme výnimočné projekty napr. v oblasti programovania interaktívnych, náučných počítačových hier, aplikácií, web stránok a pod., v rámci ktorých si žiaci nielen rozvíjajú logické a abstraktné myslenie, ale učia sa aj účinne spolupracovať v tíme pri posudzovaní a aktívnom riešení problémových situácií. Výsledkom programovania musí byť výstupný produkt (hra, aplikácia, webová stránka).
  • mediálnej výchovy a práci s mediálnym obsahom – podporíme projekty, ktoré rozvíjajú kritické myslenie a argumentáciu žiakov a študentov, projekty, ktoré motivujú cieľovú skupinu pracovať s rôznymi informačnými zdrojmi, podporujú ich spôsobilosť prijímať, analyzovať a interpretovať mediálne obsahy a aktívne sa zúčastňovať procesu mediálnej komunikácie. Hľadáme projekty, v ktorých nebude cieľová skupina len „konzumentom“ informácií, ale predovšetkým pôjde o formovanie aktívnych zručností v oblasti spracovania informácií získaných z digitálnych zdrojov, kreatívnej tvorby vlastných mediálnych obsahov, ich prezentovania s možnosťou prepojenia s prácou s digitálnymi technológiam.

Rozvoj a podpora digitálnej gramotnosti pedagógov

Podporíme spoluprácu škôl a mimovládnych organizácií, ktorej cieľom bude rozvíjať a zlepšovať odborné kompetencie pedagógov v oblasti digitálnych technológií.

Projekty zamerané na vzdelávanie pedagógov by sa mali orientovať na:

  • formálne a neformálne vzdelávanie pre pedagógov – realizácia kurzov, workshopov, konferencií pre učiteľov základných a stredných škôl, organizovanie vzdelávacích podujatí s cieľom výmeny a šírenia informácií medzi učiteľmi, vytváranie priestoru pre vyjadrenie ich názorov, spoločnú tvorbu programov, zdieľanie skúseností a pod. v témach grantového programu, s následným cieľom aplikovateľnosti získaných poznatkov do vyučovacieho procesu.
  • rôzne inovatívne metódy a formy výučby – vzdelávanie pedagógov v oblasti originálnych spôsobov priblíženia učiva na tému využívania digitálnych technológií a rozvoja informatického myslenia, získavanie digitálnych zručností a ich implementáciu do vzdelávacieho procesu; nové spôsoby práce s dynamikou triedy a aktívneho zapájania žiakov do procesu poznávania; vytváranie a využívanie inovatívnych metodík, nástrojov a pomôcok s cieľom rozvoja kritického a kreatívneho myslenia žiakov a študentov pri práci s digitálnymi technológiami.

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O PODPORU

Pedagógovia štátnych, súkromných a cirkevných základných škôl, špeciálnych základných škôl a všetkých typov stredných škôl. Mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a spolupracujúce na projekte s jednou alebo viacerými základnými či strednými školami na Slovensku – občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Grantový program sa otvára 3. septembra 2018

Uzávierka prijímania projektov je 3. októbra 2018, do tohto dátumu do 23:59 hod. musia byť projekty vo finálnej podobe elektronicky odoslané cez online systém e-grant.

Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené od 24. októbra 2018 na webstránke Nadácie Orange, zároveň budú všetci žiadatelia informovaní o výsledku e-mailom.

Ak na realizáciu projektu bude potrebná účasť odborníkov na tému ochrany pred rizikami využívania digitálnych médií, odporúčame využiť možnosť bezplatných workshopov vedených odborným tímom. Viac informácií a možnosť prihlásenia nájdete na stránke https://www.detinanete.sk/workshopy-pre-skoly/

Konzultácia projektu nie je povinná, odporúčame vám však pozorne si prečítať výzvu grantového programu. Tešíme sa na vaše nápady.

Súhlasné stanovisko riaditeľa s realizáciou projektu

doc

Súhlasné stanovisko riaditeľa s realizáciou projektu (43.00 KB)

file_download
pdf

Výzva - podrobné informácie k programu (463.38 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu