O kyberšikane

Škola realizuje mnohé projekty zamerané na zodpovedné správanie sa na internete, prepojené so spracovávaním informácií, prácu so zdrojmi a podobne. V roku 2017 rezonovala aj téma kyberšikany.

Projekt Základnej školy na Námestí slobody v Žiline si dala za cieľ, podporiť dôležitú súčasť prevencie a osvety so zameraním na problematiku kyberšikany. Cieľom projektu bolo rozšíriť žiacke vedomosti o kyberšikane prostredníctvom vhodných aktivít (scénky, rozhovory, rovesnícke skupiny), ktoré dokážu splniť prevenčnú úlohu. Jednotlivé žiacke produkty boli odprezentované pred rovesníkmi, ale aj ďalšími žiakmi školy.

Cieľom takisto bolo zasvätiť do problematiky žiakov, učiteľov, rodičov aj širokú verejnosť, aby vedeli deťom pomôcť v prípade výskytu šikanovania alebo kyberšikanovania.

Zdieľajte dobrú správu