Nominácie na Cenu Nadácie Orange 2017

Hodnotiace komisie rozhodli o nomináciách 9. ročníka Ceny Nadácie Orange v kategóriách Vzdelávanie, Komunitný rozvoj a Sociálna inklúzia pozná finalistov. O ocenenie sa uchádzalo celkovo 44 neziskových organizácií. Na základe odporúčania hodnotiacich komisií si nominácie do druhého kola odnieslo trinásť z nich. Ďalším krokom bude určenie laureátov ocenenia v každej kategórii, a to na základe osobných prezentácií pred členmi hodnotiacej komisie. O víťazovi však môžete rozhodnúť aj vy v online hlasovaní o Cenu verejnosti od 4. do 24. mája 2018.

Nominácie na Cenu Nadácie Orange za rok 2017 v druhom kole hodnotenia

Kategória Komunitný rozvoj

Dlhovekosť, občianske združenie za vytváranie bezpečného a podnetného prostredia pre deti, mládež, rodiny aj širokú verejnosť s cieľom rozvoja komunitného života a aktívneho zapájania ľudí do vytvárania a ochrany životného prostredia, za vzdelávanie a podporu v oblasti uchovávania miestnych tradícií, remesiel, farmárstva a včelárstva.

SOSNA, občianske združenie za dlhodobý a systematický prínos v posilňovaní aktívneho zapájania a interakcie komunity vrátane zraniteľných cieľových skupín do vytvárania estetických, funkčných a voči životnému prostrediu priateľských komunitných priestorov, za aktivity podporujúce miestnu udržateľnosť a rozvíjajúce dobrovoľníctvo.

Different- občianske združenie za systematický rozvoj kultúrnych a komunitných aktivít v meste Bardejov a jeho okolí, za rozvoj dobrovoľníctva, mobilizáciu k aktívnemu zapájaniu rôznorodých cieľových skupín do identifikácie ich potrieb a prinášania pestrosti aktivít v živom priestore predtým dlhodobo opustenej Hrubej bašty, dnešného kultúrno-komunitného centra Bašta

V.I.A.C.- Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže za dlhodobú a systematickú prácu s mladými ľuďmi v regióne Orava prispievajúcu k posilňovaniu ich aktívneho záujmu a účasti na živote komunity a tým aj na udržateľnom rozvoji regiónu, za rôznorodosť aktivít vytvárajúcich podporné prostredie pre mladých ľudí a rozvíjajúce ich potenciál.

Alter Nativa, občianske združenie za dlhodobú prácu v oblasti ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja lokálnej komunity s využitím princípov permakultúry, za systematické vzdelávanie a šírenie povedomia o technológiách šetriacich životné prostredie a aktívne zapájanie miestnej komunity do riešenia otázok udržateľnosti a prinášaní riešení.

Kategória Vzdelávanie

Junior Achievement Slovensko za dlhodobú a systematickú prácu v oblasti podpory ekonomického a finančného vzdelávania žiakov a žiačok základných a stredných škôl formou zážitkového vzdelávania s dôrazom na etické aspekty podnikania, za vytváranie príležitostí na ich praktické vzdelávanie a prípravu na trh práce.

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz za dlhodobý prínos k vzdelávaniu mladých ľudí a širokej verejnosti v ekonomických témach, fungovaní štátu, jeho vzťahu k občanom a jeho dopadu na spoločnosť a každodenný život, za prinášanie citlivých tém a presadzovanie kritického myslenia s cieľom rozvoja občianskej spoločnosti.

Krúžky v škole, občianske združenie za systematický rozvoj rôznorodej a zmysluplnej voľnočasovej činnosti detí priamo v školskom prostredí, za využívanie individuálneho prístupu reflektujúceho jedinečnosti každého dieťaťa, podporovanie objavovania ich nadania a nadšenia zo vzdelávacích, umeleckých, športových a jazykových aktivít.

Kategória Sociálna inklúzia

Združenie sclerosis multiplex Nádej za dlhodobý a systematický prínos k zvyšovaniu kvality života osôb diagnostikovaných na sclerosis multiplex, za komplexnosť poskytovaných služieb, zlepšovanie podmienok pre ich plnohodnotný život v rodine, zvyšovanie príležitostí a vzdelávanie k inkluzívnej spoločnosti.

Centrum Slniečko, nezisková organizácia za dlhodobú odbornú, cieľavedomú prácu a komplexnosť poskytovaných služieb v oblasti prevencie, ochrany, poradenstva a pomoci týraným, sexuálne zneužívaným deťom, obetiam domáceho násilia, rodinám a deťom v krízových situáciách, za aktívnu prácu vo vzdelávaní a scitlivovaní verejnosti s cieľom podpory života bez násilia.

Detský fond Slovenskej republiky za profesionálny a dlhodobý prínos v oblasti ochrany práv detí a v práci s rizikovými cieľovými skupinami ako sú deti, mladí ľudia a rodiny v sociálne znevýhodnenom prostredí, ktorým poskytujú bezpečný priestor na rozvoj a realizáciu a tak isto prevenčné, vzdelávacie a poradenské služby.

SVETIELKO POMOCI, nezisková organizácia za dlhodobú komplexnú a profesionálnu starostlivosť a sprevádzanie rodín v najťažšom období života dieťaťa s onkologickou chorobou, za poskytovanie informácií, psychologickej a sociálnej podpory aj praktickej pomoci v situáciách, kedy musia čeliť náročným zdravotným aj sociálnym problémom.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike za dlhodobý a profesionálny prínos v oblasti uplatňovania práva na spôsobilosť k právnym úkonom pre ľudí  s mentálnym postihnutím  a reformu v tejto oblasti, ako aj za dlhodobé aktivity podporujúce myšlienky sebaobhajovania tejto cieľovej skupiny.

Cieľom Nadácie Orange je vyjadriť podporu a verejné uznanie organizáciám a ich predstaviteľom za ich dlhodobé a inšpiratívne verejnoprospešné aktivity, ktorými prispievajú k riešeniu aktuálnych potrieb spoločnosti. Preto spoločne opäť vyjadríme veľkú poctu dobrým skutkom.

Víťazov jednotlivých kategórií odhalíme na slávnostnom galavečere 28. mája 2018.

pdf

Cena Nadácie Orange 2017 - štatút (146.60 KB)

file_download

Podporené projekty

Zdieľajte dobrú správu