Mysli aj TY kriTYcky!

Základná škola na Námestí mladosti v Žiline zrealizovala projekt Mysli aj Ty kriTycky. Cieľom bolo naučiť žiakov kriticky myslieť, kooperovať a vedieť správne argumentovať a odprezentovať seba i svoj názor pred ostatnými.

Projekt bol zameraný na žiakov siedmeho ročníka, ale neplánovane boli zapojení aj starší žiaci, ktorí inšpirovali a obohatili svojim prístupom. Žiaci sa učili pracovať so zdrojmi, zdroje zhodnotiť, vyhľadávať informácie, triediť ich, nájsť správne argumenty a vedieť ich použiť pri sebaprezentácii. Starší žiaci vytvorili pre mladších manuál práce s učebnými zdrojmi, ktoré odprezentovali na hodinách občianskej výchovy, deti sa počas spoločných aktivít vzájomne motivovali, vydiskutovali si problémy, nechali sa inšpirovať. Finančné prostriedky boli použité na mobilný flipchart s príslušenstvom, výtvarné a kancelárske potreby.

Zdieľajte dobrú správu