Grafické tablety do školy

Projekt pomohol zefektívniť vyučovanie žiakov prvého a druhého stupňa v Základnej škole Holíčska. Pedagógovia školy sa najprv učili pracovať s grafickými tabletmi, následne ich mohli využívať pri svojich prezentáciách a výkladoch. Práca s tabletmi pomohla aj žiakom, hlavne tým s diagnostikovanými poruchami učenia, napríklad s disgrafiou, diskalkúliou alebo disortografiou. Vyučovanie sa vďaka novým metódam stalo pre nich názornejšie, jasnejšie a v neposlednom rade zrozumiteľnejšie. Tento spôsob výučby bol veľmi prínosný aj počas nepriaznivej pandemickej situácie, kedy štúdium prebiehalo v online priestore. Finančné prostriedky boli použité na grafické tablety.

Zdieľajte dobrú správu