Bývalí členovia správnej rady

V minulosti sa na činnosti Nadácie Orange podieľali viacerí zamestnanci spoločnosti Orange Slovensko, významné osobnosti z akademickej obce i verejného spoločenského života.

Týmto všetkým ďakujeme za ich nesmierny prínos počas pôsobenia v Nadácii Orange

Vo funkcii správkyne nadácie pôsobila:

Andrea Cocherová

Vyštudovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave. Od roku 1994 pôsobila ako redaktorka a neskôr šéfredaktorka mesačníka Stratégie. V roku 1996 nastúpila na pozíciu výkonnej riaditeľky Rady pre reklamu. V spoločnosti Orange Slovensko pracovala od júna 1997, najprv ako Public Relations Manager, neskôr ako Communication Manager. V rokoch 2006 – 2013 bola riaditeľkou úseku komunikácie a značky. Na pozíciu správkyne Nadácie Orange bola zvolená v roku 2009. Svoje dlhoročné pôsobenie vo funkcii správkyne našej nadácie ukončila k 26. 6. 2020.

Predchádzajúcimi členmi správnej rady boli:

Milan Dado – predseda – dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinská univerzita

Profesor v študijnom odbore telekomunikácie. Kladie dôraz najmä na prepojenia vzdelávania a vedy na vysokých školách s regionálnym inovačným rozvojom. V rokoch 1990 – 1996 bol prorektorom, v rokoch 1996 – 2002 rektorom UNIZA, v rokoch 2000 – 2002 prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie. V rokoch 2008 – 2016 bol dekanom Elektrotechnickej fakulty UNIZA. V roku 2006 bol ocenený štátnym vyznamenaním – Radom Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja vedy a techniky. Svoje pôsobenie vo funkcii predsedu správnej rady nadácie ukončil k 15. 7. 2020.

Iveta Malachovská – moderátorka

Absolvovala Filmovú akadémiu múzických umení v Prahe 1991, odbor televízna a filmová produkcia, v roku 2005 získala titul PhD. na VŠMU v Bratislave. Pracuje v médiách ako moderátorka, venuje sa filmu, hudbe, je majiteľkou dvoch agentúr, koproducentkou filmu Tobruk, organizuje výnimočné podujatie v Bratislave – koncert Vianoce v Bratislave. Svoje pôsobenie vo funkcii členky správnej rady nadácie ukončila k 15. 7. 2020.

Natália Kunická – bývalá manažérka oddelenia Brand Activation, Orange Slovensko

V roku 2003 ukončila štúdium na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave a v tom istom roku nastúpila do spoločnosti Orange Slovensko na pozíciu Advertising Coordinator. Najskôr pôsobila ako Advertising Specialist a od roku 2012 je na pozícii Brand Activation Manager, v jej zodpovednosti je mimo inej činnosti aj riadenie CSR a filantropických aktivít spoločnosti Orange. Svoje pôsobenie vo funkcii členky správnej rady nadácie ukončila k 15. 7. 2020.

Miloš Lalka – bývalý riaditeľ úseku komunikácie a značky, Orange Slovensko

V roku 1998 ukončil štúdium na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. V spoločnosti Orange Slovensko pôsobí od roku 2003, kde nastúpil na pozíciu Advertising Manager. V roku 2012 sa stal zástupcom riaditeľa úseku komunikácie a značky a od roku 2013 pôsobil v Orangei ako riaditeľ úseku komunikácie a značky. Svoje pôsobenie vo funkcii člena správnej rady nadácie ukončil k 15. 7. 2020.

Federico Colom Artola – bývalý generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Orange Slovensko

Na univerzite vo Valencii vyštudoval ekonómiu, titul MBA získal na EOI – Manchester Business School. V telekomunikačnom biznise pôsobí viac ako 23 rokov na rozličných pozíciách v oblasti komerčných operácií, financií a zákazníckych služieb. V rokoch 2007 až 2016 zastával funkciu riaditeľa finančného úseku v Orange Španielsko, od roku 2016 pôsobil v skupine Orange na pozícii výkonného viceprezidenta a riaditeľa pre finančný kontroling. Od roku 2019 do 31.3.2022 bol generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva spoločnosti Orange Slovensko.

Martin Hromkovič – predseda Správnej rady Nadácie Orange, riaditeľ marketingového úseku pre rezidenčných zákazníkov a značky, Orange Slovensko

Absolvoval Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 1998 začal pracovať v spoločnosti Slovnaft ako marketingový konzultant a franchisingový špecialista. V spoločnosti Orange Slovensko pôsobí od roku 2000 na viacerých marketingových pozíciách, najprv ako marketingový analytik, neskôr ako marketingový expert a stratég. V roku 2019 sa stal riaditeľom marketingu pre rezidenčných zákazníkov a značky.

Mária Bieliková – slovenská informatička, riaditeľka Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií

Profesorka Bieliková absolvovala štúdium na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde získala titul Ing. a PhD. a pôsobila viac ako 30 rokov. Najskôr ako odborná asistentka, potom docentka a profesorka. Bývalá dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU je medzinárodne uznávanou odborníčkou a spoluautorkou mnohých publikácií v oblasti informatiky a umelej inteligencie (AI). Je senior členkou IEEE a ACM, bola členkou správnej rady Joint Research Center pri Európskej komisii, pôsobí ako expertka v expertnej skupine pre AI pri Európskej komisii. V roku 2019 založila spolu so zástupcami ITAS a AmCham Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI. V roku 2020 iniciovala založenie nezávislého Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, ktorý v súčasnosti riadi.

Ivana Braunsteinerová – riaditeľka úseku ľudských zdrojov, Orange Slovensko

Magisterský titul získala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského Bratislave. V oblasti riadenia ľudských zdrojov pôsobí od roku 2002, aktívna bola vo viacerých spoločnostiach v oblasti automobilového priemyslu a maloobchodu. Od roku 2011 pôsobila na pozícii HR Country Manager v spoločnosti Lidl Slovenská republika. Do spoločnosti Orange Slovensko, na pozíciu riaditeľky úseku ľudských zdrojov nastúpila v roku 2018.

Vladislav Kupka – riaditeľ úseku služieb zákazníkom, Orange Slovensko

Štúdium ukončil na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V roku 1994 začal pracovať v oblasti predaja a od roku 1996 pôsobí v spoločnosti Orange Slovensko. Najprv ako zamestnanec zákazníckeho centra, o rok neskôr začal na oddelení Back Office zastávať pozíciu trénera a neskôr pôsobil ako zástupca manažéra. V rokoch 2001 – 2006 pôsobil ako Back Office Manager, neskôr ako Manager B2C oddelenia a od júla 2008 je riaditeľom úseku služieb zákazníkom spoločnosti Orange Slovensko.

Pavol Lančarič – predseda Dozornej rady, Orange Slovensko

Absolvoval štúdium na Obchodnej fakulte EU v Bratislave a získal titul CSc. V rokoch 1990 – 1992 bol členom poradného výboru predsedu vlády SR na Úrade vlády SR. Od roku 1993 zastával riadiace funkcie v rôznych nadnárodných spoločnostiach. V spoločnosti Orange Slovensko pôsobí od roku 1997 – nastúpil na pozíciu obchodného riaditeľa, od roku 1999 bol generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva, až do roku 2019. V máji 2019 sa stal predsedom Dozornej rady Orange Slovensko.

Radomír Masaryk – prorektor pre vonkajšie vzťahy Univerzity Komenského v Bratislave

Docent Masaryk absolvoval v roku 2000 štúdium psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 2001 nastúpil na doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte UK, kde v roku 2005 obhájil doktorát v odbore pedagogická psychológia. Následne pôsobil na PdF UK ako odborný asistent a výskumník. Od roku 2013 pracuje ako odborný asistent na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK, kde v rokoch 2017 – 2020 viedol Ústav aplikovanej psychológie. Zaoberá sa psychológiou zdravia a je aktívnym členom International Society for Critical Health Psychology a European Health Psychology Society. Od februára 2019 je prorektorom pre vonkajšie vzťahy Univerzity Komenského v Bratislave.

Predchádzajúcimi členmi dozornej rady boli:

Iveta Jurigová – manažérka účtovného oddelenia, Orange Slovensko

Absolvovala štúdium Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V spoločnosti Orange Slovensko pracuje od jej založenia v roku 1997. Z pôvodnej pozície účtovník sa postupne vypracovala na pozíciu Accounting and Treasury Manager, na ktorej pôsobí dodnes. V Nadácii Orange je aktívna od jej založenia v roku 1997.
Zdieľajte dobrú správu